Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – nabory zakończone > Fundusze Norweskie – Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF)

Fundusze Norweskie

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF)

Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem programu jest norweska agencja ds. innowacji – Innovation Norway. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski oraz przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i innymi podmiotami z Norwegii. W wyniku realizacji programu ma nastąpić poprawa produktywności i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Obszary tematyczne:

Wsparcie będzie oferowane w formule otwartych konkursów w trzech obszarach tematycznych, tj. składane projekty powinny kwalifikować się do co najmniej jednego obszaru:

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation)
 • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies)
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth)

Innowacje w zakresie zielonych technologii

(Green Industry Innovation)

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne:

o             maszyny i urządzenia

o             roboty budowlane

o             wartości niematerialne i prawne

o             dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska

 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania : 200 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania:  1 000 000 EUR

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%, natomiast średnie do 60% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • na projekty badawczo-rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa do 45%, natomiast średnie do 35%  wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa)

Terminy:

Od 7 stycznia 2020 do 31 marca 2020.

 

Technologie poprawiające jakość życia

(Welfare Technology)

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania w ramach projektu powinny obejmować opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, dodatkowo mogą obejmować zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów. Wydatki objęte wsparciem:

 • eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu
 • usługi doradcze
 • wydatki inwestycyjne:

o             maszyny i urządzenia

o             roboty budowlane

o             wartości niematerialne i prawne

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania : 200 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania:  2 000 000 EUR

 

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%, natomiast średnie do 60% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • na projekty badawczo-rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa do 45%, natomiast średnie do 35%  wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych

Terminy:

Od 7 stycznia 2020 do 31 marca 2020.

 

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth)

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):

o             maszyny i urządzenia

o             roboty budowlane

o             wartości niematerialne i prawne

o             dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska

 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania : 200 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania:  2 000 000 EUR

 

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%, natomiast średnie do 60% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • na projekty badawczo-rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa do 45%, natomiast średnie do 35%  wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa)
 • na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych

Terminy:

Od 7 stycznia 2020 do 31 marca 2020.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.