Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – aktualne nabory > Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa

Aglomeracje od 10 tys. do poniżej 15 tys. RLM, aglomeracje od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu:

  • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczania ścieków – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej, w tym przygotowanie osadów ściekowych do ostatecznego zagospodarowania.
  • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej.

Wsparcie uzyskają działania związane zarówno z budową nowej jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach ujętych w obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK). Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości od 2 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM wymagających dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM (Koordynacja realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych).

Inwestycje związane z osadami ściekowymi są dopuszczone tylko jeśli dotyczą przygotowania osadów do ostatecznego zagospodarowania. Muszą one dotyczyć ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków i być elementem szerszego projektu w zakresie gospodarki ściekowej. Wydatki kwalifikowalne na zagospodarowanie osadów ściekowych nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację całego projektu.

Uzupełniającym elementem projektu z zakresu gospodarki ściekowej może być wsparcie systemów zaopatrzenia w wodę (limit na poziomie projektu: 25% kosztów kwalifikowalnych projektu).

KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

  • jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie jednostek samorządu terytorialnego realizowane mogą być projekty również przez ich związki, porozumienia i stowarzyszenia),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawcami lub partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

DOFINASOWANIE:

Poziom dofinansowania/wsparcia: 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi: 15%

WARTOŚĆ PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 AGLOMERACJE Z PRZEDZIAŁU OD 10 TYS. DO PONIŻEJ 15 TYS. RLM:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: nie dotyczy
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: nie dotyczy

AGLOMERACJI Z PRZEDZIAŁU OD 2 TYS. RLM DO PONIŻEJ 10 TYS. RLM:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 500 tyś. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 17,5 mln. zł

TERMIN NABORU:

Nabór do konkursu: od 10 maja 2023 r. do dnia 5 września 2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.