Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – aktualne nabory > Ścieżka SMART – DLA MŚP i dużych firm

„Ścieżka SMART”– to kompleksowe rozwiązanie dla tych firm, które chcą rozwijać innowacje w swojej firmie, bazując na wynikach badań B+R. Jest to nowy program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG, który oferuje dofinansowanie UE w postaci tzw. projektów modułowych, inaczej „ścieżki SMART”.

CEL: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowanych na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację
i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

 1. Dla kogo?
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja MŚP, które aplikują do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które aplikują do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 1. Poziom dofinansowania/wsparcia:
 • do 80% kosztów badań przemysłowych,
 • do 60% kosztów prac rozwojowych,
 • do 70% kosztów nabycia/leasingu środków trwałych (w tym nieruchomości),
 • materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • do 50% kosztów zakupu usług doradczych,
 • do 50% kosztów zakupu usług wspierających innowacyjność,
 • do 100% kosztów ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie,
 • do 80% kosztów inwestycji i usług związane z ochroną środowiska,
 • do 70% kosztów szkoleń,
 • do 50% kosztów udziału w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych,
 • do 50% kosztów ochrony/obrony praw własności przemysłowej.

Minimalny wkład własny: 20% 

 1. Nabory wniosków:
 • I:  21.02 – 09.05.2023,
 • II: 10.05 – 30.10.2023
 • III: 06.07.2023 – 31.10.2023 (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności, ogłoszenie 06.06.2023r.),
 • IV: 03.2024 – 04.2024 (ogłoszenie naboru 02.2024r.),
 • konsorcja: 14.11.2023 – 08.02.2024 (ogłoszenie naboru 30.10.2023r.).
 1. Zakres projektu:

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów:

 • MODUŁ B+R
 • WDROŻENIE INNOWACJI
 • INFRASTRUKTURA B+R
 • CYFRYZACJA
 • ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW
 • INTERNACJONALIZACJA
 • KOMPETENCJE

Obowiązkowym modułem dla MŚP jest przynajmniej jeden z dwóch rodzajów modułów:

 • prowadzenie prac – badawczo rozwojowych (Moduł B+R)
  lub
 • wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych (Moduł Wdrożenie Innowacji).

Obowiązkowym modułem dla dużych przedsiębiorstw jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (Moduł Prace B+R). Zakres projektu może również obejmować moduł wdrożenie innowacji.

 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:
 • Duże przedsiębiorstwa – 1 mln PLN
 • MŚP – bez limitu 
 1. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie będzie uzależniony od typów działań w ramach projektu oraz regionu, w którym działa Wnioskodawca. Szczegółowe informacje dot. maksymalnego dofinansowania określa mapa pomocy regionalnej która znajduje się pod linkiem https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski lub wysokość pomocy de minimis.

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA DLA PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Tabela przedstawiająca INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA DLA PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.