Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – aktualne nabory > Nowa Energia – Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nowa Energia - Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

NFOŚiGW chce wesprzeć technologię czystego wodoru oraz technologię jego przesyłania,
w tym dostosowania infrastruktury do transportu i magazynowania, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

W ramach celu tematycznego programu będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.:

 • produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;
 • dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu
  i magazynowania wodoru;
 • skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;
 • wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;
 • wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;
 • pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe

Kluczowe kryteria:

W naborze kluczowym elementem jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej proponowanego rozwiązania. Narodowy Fundusz oczekuje aplikacji przedsiębiorców, którzy planują uruchomić produkcję nowego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej lub wdrożyć nową technologię wodorową we własnej działalności.

Koszty kwalifikowane:

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.09.2020 r. do 31.12.2025 r.:
 • Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu – koszty kwalifikowane nie mogą przekraczać 15% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • Roboty budowlane, koszty budynków i budowli, wraz z infrastrukturą techniczną, nie mogą przekraczać 35% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury, która jest bezpośrednio związana z wdrażaną technologią lub rozwiązaniem;
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, w zakresie dotyczącym wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w formie: oprogramowania, patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 25% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, w zakresie dotyczącym przenośnych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia – za koszty kwalifikowane mogą być uznane tylko koszty uzasadnione i bezpośrednio związane
  z funkcjonowaniem nowej technologii lub rozwiązania
 • Koszty badań i pomiarów mogą stanowić koszty kwalifikowane wyłącznie w sytuacji, gdy bezpośrednio dotyczą rozruchu danej instalacji, urządzeń, systemów;

Formy dofinansowania:

Pożyczka na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M nie mniej niż 1% w skali roku)
lub rynkowych

Dotacja dotyczy tylko prac B+R (nie więcej niż 15% kapitału pożyczki uzyskanej
na przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne).

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25 proc pożyczki.

Warunki dofinansowania:

Kwota pożyczki:

 • od 1 MLN PLN do 100 MLN PLN (dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw)
 • od 2 MLN PLN do 300 MLN PLN (dla dużych przedsiębiorstw)

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów realizowanych w formule project finance kwota pożyczki nie może przekroczyć odpowiednio 30 MLN PLN (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 50 MLN PLN (dla dużych przedsiębiorstw).

Termin naboru:

Od 18.03.2021 r. do 31.05.2021 r., do godz. 23.59 – nabór Fiszek projektowych.

Fiszka projektowa – wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiający propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji. Fiszka projektowa nie zawiera tabel finansowych i Studium Wykonalności i poprzedza złożenie pełnego (kompletnego) wniosku o dofinansowanie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów
w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 205.