Logo RARR i EU

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym Działanie FEPK.05.03 Dostępność.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Inwestycje mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 2. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 3. Uczelnie,
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. Instytucje kultury,
 6. Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 7. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 8. Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 9. Organizacje pozarządowe,
 10. Instytucje sportu,
 11. Kościoły i związki wyznaniowe,
 12. Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Wnioskodawcami lub partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

DOFINASOWANIE:

Poziom dofinansowania/wsparcia: 85%

Wartość projektu/przedsięwzięcia:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 300 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 000 000,00 PLN

TERMIN NABORU:

Nabór do konkursu: od 20 kwietnia 2023 r. do dnia 20 września 2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.