Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – aktualne nabory > 2.6 ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA: ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu: Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, m.in. działania dotyczące poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę oraz likwidowania strat wody, poprawy efektywności wykorzystania wody, w tym w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody, w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach.

KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

  • jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie jednostek samorządu terytorialnego realizowane mogą być projekty również przez ich związki, porozumienia i stowarzyszenia),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W niniejszym konkursie wsparcie dotyczy projektów realizowanych na obszarze gmin o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców.

Projekty z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę mieszczą się w katalogu obszarów wsparcia wskazanych w „Programie Inwestycyjnym w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

DOFINASOWANIE:

Poziom dofinansowania/wsparcia: 85% (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi)
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi: 15%

WARTOŚĆ PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 500 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 10 mln zł

TERMIN NABORU:

Nabór do konkursu: od 10 maja 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.