Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W II TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY.
Logo

Zaproszenie do udziału w II turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,

– zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

Nabór organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

  • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
  • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

W drugiej turze rozdysponowane zostaną granty na łączną kwotę ok. 25 000 000 PLN.

Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 500 000 PLN.

Nie jest wymagany wkład własny.

I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu

Organ prowadzący dokonuje samooceny szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami, które należy przesłać wyłącznie online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem serwisu ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków wstępnych:  

Od 25.01.2021 r. do 02.02.2021 r.  

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 24 organy prowadzące, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie i w oparciu o wynik audytu oraz przygotowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności złożą właściwy wniosek o powierzenie grantu
w terminie wskazanym w ogłoszeniu do II etapu rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce PROJEKTY RARR:  Dostępna szkoła – Regulamin i dokumentyII tura rekrutacji

Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.