Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Zaproszenie do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu dostępnej szkoły.

Zaproszenie do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu dostępnej szkoły.

5 października 2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I TURZE REKRUTACJI
ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE
DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,

-zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

Pierwsza tura naboru organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

  • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
  • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

W pierwszej turze rozdysponowane będą granty na łączną kwotę ok. 15 000 000 PLN.

Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 500 000 PLN.

Nie jest wymagany wkład własny.

Organ prowadzący może złożyć w ramach jednej tury rekrutacji wyłącznie jeden wniosek u jednego operatora.

 I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu

Organ prowadzący dokonuje autodiagnozy dostępności szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami,
w tym formularz weryfikacji poziomu dostępności.

Wstępne wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy przesłać tylko online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

UWAGA !! Wydłużenie terminu składania wniosków wstępnych
Termin składania wniosków wstępnych:
Od 05.10.2020r. do 26.10.2020r. włącznie

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 16 organów prowadzących, które będą zobowiązane do złożenia właściwego wniosku o powierzenie grantu.

Więcej informacji:
Strona internetowa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zakładka Projekty RARR „Dostępna Szkoła”. https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/#dostepna-szkola-aktualnosci

Kontakt:
Realizator projektu – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.)
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

tel. (17) 86 76 235, (17) 86 76 243, (17) 86 76 255,(17) 86 76 247

e-mail: rekrutacja@dostepnaszkola.net

Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.