Logo RARR i EU

Zapraszamy do współpracy kobiety uchodźczynie w celu wspólnego wypracowania i promowania rozwiązań wspierających przedsiębiorczość kobiet.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Zapraszamy do współpracy kobiety uchodźczynie w celu wspólnego wypracowania i promowania rozwiązań wspierających przedsiębiorczość kobiet.
Ankieta

Flaga Polski

Zapraszamy do współpracy kobiety uchodźczynie w celu wspólnego wypracowania i promowania rozwiązań wspierających przedsiębiorczość kobiet.

W ramach projektu BSI_4Women Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami z Norwegii, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy i Szwecji prowadzi badanie mające na celu poznanie potencjału twórczego, celów, motywacji kobiet uchodźczyń w zakresie zakładania własnej firmy. Badanie ankietowe jest prowadzone w ramach projektu BSI_4Women (inicjatywy łączącej regiony z obszaru Morza Bałtyckiego) mającego na celu niesienie pomocy kobietom, które musiały uciekać ze stref wojny i konfliktów zbrojnych.

Celem ankiety jest również określenie wymagań oraz potrzeb tej konkretnej grupy kobiet pod względem niezbędnych im umiejętności i zasobów wymaganych do utworzenia firmy.

Dzięki wynikom prowadzonych badań ankietowych rozwiązania i narzędzia wypracowywane w ramach projektu BSI_4Women będą mogły skuteczniej wspierać przedsiębiorcze kobiety uchodźczynie w powrocie na rynek pracy poprzez samozatrudnienie w krajach, w których obecnie zamieszkują.

Dzięki temu będą one mogły rozwijać swoje pomysły biznesowe, zwłaszcza przedsięwzięcia o potencjale innowacyjnym, zyskać niezależność i przywrócić równowagę w swoim życiu.

Zapraszamy przedsiębiorcze kobiety uchodźczynie do wypełnienia anonimowej ankietyprzygotowanej w 3 językach: ukraińskim, polskim oraz angielskim (do wyboru respondentki).

Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 4 października 2023 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/W5C3VMaAYhXTq4LJ8

——————————-

Projekt skupia się m.in. na uchodźczyniach z Ukrainy, a jego założeniem jest udzielenie im pomocy w odzyskaniu stabilizacji życiowej i przywróceniu niezależności zawodowej poprzez rozwijanie inicjatyw przedsiębiorczych i założenie firmy. Więcej o projekcie przeczytasz tutaj.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni także za pomoc w rozpowszechnianiu tej informacji, tak aby ankieta dotarła do jak największego grona kobiet uchodźczyń mieszkających obecnie w Polsce.

Flaga Ukrainy

Ми запрошуємо жінок-мігранток до співпраці, щоб спільно розробляти та просувати рішення на підтримку жіночого підприємництва.

В рамках проекту BSI_4Women Жешувська агенція регіонального розвитку А.Т. разом із партнерами з Норвегії, Данії, Естонії, Литви, Латвії та Швеції проводить дослідження, спрямовані на розуміння творчого потенціалу, цілей та мотивації жінок-мігранток у започаткуванні власного бізнесу. Опитування проводиться в рамках проекту BSI_4Women (ініціатива, що об’єднує регіони в регіоні Балтійського моря), спрямованого на надання допомоги жінкам, які змушені були втекти із зон бойових дій і збройних конфліктів.

Опитування також має на меті визначити вимоги та потреби цієї специфічної групи жінок щодо необхідних навичок та ресурсів, необхідних для створення компанії.

Завдяки результатам опитування рішення та інструменти, розроблені в рамках проекту BSI_4Women, зможуть ефективніше підтримувати підприємницьких жінок-мігранток у поверненні на ринок праці через самозайнятість у країнах, де вони зараз проживають.

Завдяки цьому вони зможуть розвивати свої бізнес-ідеї, особливо підприємства з інноваційним потенціалом, отримати незалежність і відновити баланс у своєму житті.

Запрошуємо ініціативних жінок-біженок заповнити анонімне опитування, складене трьома мовами: українською, польською та англійською (на вибір респондентки). Кінцевий термін заповнення анкети – 4 жовтня 2023 року.

Посилання на опитування: https://forms.gle/W5C3VMaAYhXTq4LJ8

—————————-

Проект орієнтований, серед іншого, на: жінок-мігранток з України, і його мета – допомогти їм відновити життєву стабільність та відновити професійну незалежність шляхом розвитку підприємницьких ініціатив та відкриття компанії. Детальніше про проект можна прочитати тут.

Ми також будемо дуже вдячні вам за допомогу в поширенні цієї інформації, щоб опитування охопило якомога більше жінок-мігранток, які зараз проживають у Польщі.

Flaga Wielkiej Brytanii

We invite refugee women to cooperate in order to jointly develop and promote solutions supporting women’s entrepreneurship.

As part of the BSI_4Women project, Rzeszów Regional Development Agency S.A. Together with partners from Norway, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia and Sweden, it conducts research aimed at understanding the creative potential, goals and motivation of refugee women in starting their own business. The survey is conducted as part of the BSI_4Women project (an initiative connecting regions in the Baltic Sea area) aimed at providing help to women who had to escape from war zones and armed conflicts.

The survey also aims to determine the requirements and needs of this specific group of women in terms of the necessary skills and resources required to create a company.

Thanks to the results of the survey research, the solutions and tools developed as part of the BSI_4Women project will be able to more effectively support entrepreneurial refugee women in returning to the labor market through self-employment in the countries where they currently reside.

Thanks to this, they will be able to develop their business ideas, especially ventures with innovative potential, gain independence, and restore balance in their lives.

We invite enterprising refugee women to complete an anonymous survey prepared in 3 languages: Ukrainian, Polish, and English (to be chosen by the respondent).

The deadline to complete the survey is October 4, 2023.

Link to the survey: https://forms.gle/W5C3VMaAYhXTq4LJ8

___________________________________

The project focuses, among others, on: on refugee women from Ukraine, and its aim is to help them regain life stability and restore professional independence by developing entrepreneurial initiatives and starting a company. You can read more about the project here.

We will also be very grateful to you for your help in disseminating this information so that the survey reaches as many refugee women currently living in Poland as possible.