Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”

Wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”

7 maja 2020

W związku z ogłoszeniem nr RARR/BD/1/2020, o otwartym naborze kandydata na partnera w celu przygotowania i prawidłowej realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, ogłoszonego w dniu 14.02.2020 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.), z uwzględnieniem dokumentacji konkursowej znajdującej się pod adresem http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11140,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dokonała wyboru następującego partnera:

  1. Stowarzyszenie Młodych Lubuszan ul. Szpitalna 9, 69-200 Sulęcin

Pliki do pobrania