Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe
Various different Euros background

Informujemy, iż w najbliższych dniach umieścimy na naszej stronie ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w formie grantów w ramach działania 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone co najmniej na 7 dni przed datą naboru wniosków. W tym okresie będzie można zapoznać się z Regulaminem naboru oraz wzorami dokumentów niezbędnych do uzyskania grantów.

Nabór wniosków o pomoc w formie grantów będzie prowadzony za pomocą platformy gov.pl, z wykorzystaniem profilu zaufanego (ePUAP). Elementem obligatoryjnym będzie wysłanie pisma ogólnego – wniosku, na skrzynkę podawczą RARR S.A. na platformie EPUAP, które  będzie zawierać załącznik w postaci wypełnionego wniosku pobranego ze strony https://rarr.rzeszow.pl. Załącznik nie może zostać wysłany w inny sposób niż poprzez wysłanie pisma ogólnego. Samo pismo ogólne nie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosków, jego treść jest bez znaczenia dla Grantodawcy.

Wzór Wniosku o wsparcie w formie grantu będzie dostępny co najmniej 7 dni przed datą naboru na stronie www.rarr.rzeszow.pl oraz innych stronach będących w zarządzaniu Grantodawcy.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014, to jest odpowiednio mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014),

b) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej,

c) odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,

d) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.,

e) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Wsparcie będzie przyznawane i rozliczane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o pomoc w formie grantu.

Stawka jednostkowa na firmę jest funkcją zatrudnienia (etatów), czyli FTE.

FTE to termin oznaczający jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów.

Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy (z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich , urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego), jak również samozatrudnionych, wg stanu na moment składania wniosku o pomoc w formie grantu oraz na dzień 29.02.2020. Do kalkulacji będzie brana pod uwagę liczba mniejsza, zaokrąglona w dół.

W przypadku samozatrudnionych FTE = 1

Stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla mikro i małej firmy = 7 845,11 zł x √FTE

Wsparcie może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19 tj. m.in.:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,
 • wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu.

Środki dotacji nie mogą zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz wynagrodzenia pracowników.