Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

1 września 2020

Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

 

Kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów – 39 425 606,54 zł, w tym:

– działalność turystyczna i okołoturystyczna – 11 827 681,96 zł

– działalność pozostała – 27 597 924,58 zł

 

W ramach naboru od 12.08.2020, od godz. 00:00 do 13.08.2020 do godz. 10:00 wpłynęło ponad 13 tys. wniosków.

 

W ramach działalności turystycznej i okołoturystycznej:

– pierwszy wniosek wpłynął o godz. 00:00:00.809,

– 100 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godziny 00:11:59.422 w liczbie 264,

– 150 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godz. 00:20:57.969, w liczbie 402 (264 + 138).

 

W ramach pozostałych działalności:

– pierwszy wniosek wpłynął o godz. 00:00:00.763,

– 100 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godziny 00:02:54.892,  w liczbie 738,

– 150 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godz. 00:03:47.56, w liczbie 1111 (738 + 373).

 

Celem weryfikacji czy wniosek ma szansę na otrzymanie grantu należy sprawdzić datę doręczenia na otrzymanym UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do oceny wniosków o pomoc w formie grantu. Procedura oceny będzie miała następujący przebieg.

Przedsiębiorcy, których wnioski mieszczą się w puli 100% alokacji, otrzymają na adres e-mail podany we wniosku, informację o nadanym numerze wniosku oraz prośbę o dostarczenie skanów podpisanych dokumentów:

– potwierdzających wykazany we wniosku spadek obrotów,

– oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych pracowników.

 

Do oceny, w oparciu o kryteria wyboru, zostaną skierowane wnioski, które zostały złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru.

 

Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco, według daty i godziny złożenia wniosku (wynikająca z UPP), do momentu wyczerpania alokacji, w oparciu o kryteria wyboru projektów, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru. Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o pomoc w formie grantu w zakresie wskazanym przez RARR S.A. w wezwaniu. Wniosek o pomoc w formie grantu może zostać wybrany do wsparcia, jeżeli jednocześnie:

– spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów,

– kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów w naborze, umożliwia jego dofinansowanie.

 

Niezwłocznie, po każdorazowym rozstrzygnięciu, RARR S.A. będzie informowała o wyniku oceny na adres poczty elektronicznej Grantobiorcy. Informacja o negatywnej ocenie projektu będzie zawierała uzasadnienie oceny. Ocena projektu dokonana przez Grantodawcę jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

 

Wraz z informacją o wyborze projektu do wsparcia RARR S.A. wezwie Przedsiębiorcę do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. Przedsiębiorca dostarczy dokumenty w terminie 14 dni.  W przypadku niedostarczenia kompletnych dokumentów w tym terminie, RARR S.A. może żądać dokonania uzupełnień lub wyjaśnień, a w przypadku braku skuteczności takich działań odmówić zawarcia umowy o przyznanie grantu na kapitał obrotowy, o czym poinformuje Przedsiębiorcę na adres poczty elektronicznej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o przyznanie grantu w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową, zgodnie ze wzorami będącymi załącznikami do Regulaminu naboru. Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia oraz jego zatwierdzenie jest warunkiem wypłaty wsparcia określonego w umowie o przyznanie grantu na kapitał obrotowy.