Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 04/SR/2020

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 04/SR/2020

22 czerwca 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Niniejszy nabór skierowany jest wyłącznie do mikro firm, spełniających kryteria określone dla mikro przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA I: Nabór 04/SR/2020 skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 50 roku życia lub do osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*)
*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA II: Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

  1. rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo” oraz
  2. kategoria (główna oraz dodatkowa) usługi: „Rozwój osobisty”.

UWAGA III: Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto. Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze.”

Więcej informacji o naborze w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 04/SR/2020

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

(17) 86 76 222, 730 030 019, (17) 86 76 227, 882 132 555

Biuro projektu:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I
e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl