Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 33-2018-RARR Dostawa materiałów eksploatacyjnych

ZP 33-2018-RARR Dostawa materiałów eksploatacyjnych

20 listopada 2019

Rzeszów, 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferta

Szczegółowa specyfikacja techniczna, będąca jednocześnie wzorem Formularza cenowego- uwaga! nie należy dołączać dokumentu do oferty, składa tylko wykonawca wybrany przed podpisaniem umowy,


Rzeszów, 3 grudnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)


Rzeszów, 14 grudnia 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty