Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 18-2018-CRW Zapewnienie transportu dla 1600 uczestników szkoleń

ZP 18-2018-CRW Zapewnienie transportu dla 1600 uczestników szkoleń

19 listopada 2019

Zapewnienie transportu dla 1600 uczestników szkoleń na terenie 73 gmin województwa podkarpackiego.

Rzeszów, 24 lipca 2018 r.

Dokumenty dotyczące wszystkich części zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta w wersji edytowalnej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych


Rzeszów, 2 sierpnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)


Rzeszów, 23 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I-IV oraz unieważnieniu części V zamówienia