Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2019 > ZP 16-2019-RARR Dostawa materiałów eksploatacyjnych

ZP 16-2019-RARR Dostawa materiałów eksploatacyjnych

7 listopada 2019

Rzeszów, 16 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Wzór umowy

Wzór formularza cenowego UWAGA! nie dołączać do oferty, składa tylko wykonawca wybrany przed podpisaniem umowy


Rzeszów, 8 maja 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Rzeszów, 30 maja 2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej