Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 15/2018/CRW Wydruk, skład i dostarczenie materiałów do RARR S. A.

ZP 15/2018/CRW Wydruk, skład i dostarczenie materiałów do RARR S. A.

19 listopada 2019

Rzeszów, 9 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wzór umowy


Rzeszów, 19 lipca 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)


Rzeszów, 14 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pliki do pobrania