Zakup książek

1 grudnia 2019

Zakup publikacji książkowych dla Uczestników Projektu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, na potrzeby Projektu „Pożyczki na start” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.