ZAMÓWIENIA PUBL.

Rzeszów: Przeprowadzenie egzaminu certyfikującego stopnia D zgodnie z wytycznymi International Project Management Assiociation (IPMA) dla 108 Beneficjentów projektu Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo - wschodniej Polski.
Numer ogłoszenia: 231660 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie egzaminu certyfikującego stopnia D zgodnie z wytycznymi International Project Management Assiociation (IPMA) dla 108 Beneficjentów projektu Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo - wschodniej Polski..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi - Przeprowadzenie egzaminu certyfikującego stopnia D zgodnie z wytycznymi International Project Management Assiociation (IPMA) dla 108 osób obejmującej następujący zakres przedmiotowy: 1) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu certyfikującego dla uczestników szkoleń w ramach projektu Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo - wschodniej Polski, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2) przeprowadzenie egzaminu zgodnie ze standartami IPMA, 3) poinformowanie uczestników i organizatora szkoleń o wynikach egzaminu, 4) wydanie osobom, które pozytywnie zdały egzamin, certyfikatów Certified Project Management Assiociate, poziom D. (etap I)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 108000.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Project manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo-wschodniej Polski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zamierzamy zawrzeć umowę na przeprowadzenie egzaminu certyfikującego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stowarzyszenie Project Management Polska z siedzibą w Gdańsku, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, Biuro: Al. Jerozolimskie 29/12, 00-508 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 108000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 108000.00 oferta z najwyższą ceną: 108000.00
  • Waluta: PLN.
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN