Gwarancja i Rachunek bankowy

1 grudnia 2019

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na usługi bankowe tj. Wystawienie i dostarczenie gwarancji bankowej oraz prowadzenie rachunku bankowego dla projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” złożonego w ramach konkursu nr 21/POKL/7.2.2/2011 Priorytet VII POKL Działanie nr 7.2 Podziałanie 7.2.2
Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL.07.02.02-18-039/11. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotowanie oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 20.07.2012 do godz. 12:00:
– mailowo na adres jkarp@rarr.rzeszow.pl,
– osobiście w siedzibie RARR S.A. pok. 317
– pisemnie – listem na adres siedziby zamawiającego (decyduje data i godzina dostarczenia)
– faxem na numer 17 85 20 611

Szczegóły w załączonych plikach:

Pliki do pobrania