PROJEKTY

Działanie 3.4 - "Mikroprzedsiębiorstwa"

1. Cel działania, spodziewane efekty

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

 2. Uprawnieni beneficjenci

Beneficjentem są podmioty, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek:

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za roczny obrót oraz za roczną sumę bilansową uważa się wielkości osiągnięte na koniec ostatniego, 12-miesięcznego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, których rachunki nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy zastosować progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego.

Z pomocy nie może jednak skorzystać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, których nie obejmuje powyższa definicja, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

1) 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji;

2) prawa do 25% i więcej udziału w zysku;

3) 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni;

Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa Uzupełnienie ZPORR.

 3. Typy projektów

TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw

1. Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z:

 • opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,

 • wprowadzeniem na rynek nowego produktu,

 • zdobyciem nowej grupy klientów,

 • racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,

 • komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,

 • poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.

2. Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

Wykonawcami usług doradczych mogą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w ramach Działania 2.1 "Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo" SPO "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006".

TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

1. Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:

 • rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,

 • rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,

 • rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego

 • zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług

 • unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,

 • - modernizacją środków produkcji,

2. Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.

4. Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych:

 • do 20 000 PLN

 • 50% wydatków kwalifikowalnych,

Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych:

 • do 200 000 PLN

 • intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:

 • dla projektów realizowanych na obszarze podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań),

 • 40% dla projektów realizowanych na obszarze podregionów 4 (Wrocław), 17 (Krakowa) i 30 (Trójmiasta Gdańsk - Gdynia - Sopot),

 • 50% dla projektów realizowanych na obszarze pozostałych podregionów,

Powyższe pułapy zwiększa się o 15 punktów % brutto z tytułu przynależności beneficjenta działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa do sektora małych i średnich przedsiębiorstw tylko dla projektów inwestycyjnych.

5. Pomoc publiczna

Wsparcie dla projektów realizowanych w ramach Działania będzie udzielane zgodnie z rozporządzeniem nr 69/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu WE zgodnie z zasadą de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

6. Wydatki kwalifikowalne

W ramach projektów z zakresu doradztwa specjalistycznego kosztem kwalifikującym się do refundacji jest kwota faktury wystawionej przez firmę doradczą za usługę, pod warunkiem, że usługa została zakwalifikowana przez Komisję Oceny Projektów jako usługa spełniająca kryteria doradztwa specjalistycznego.

W przypadku projektów inwestycyjnych następujące kategorie kosztów bezpośrednich, zafakturowanych przez zewnętrznych dostawców, są kwalifikowalne do dotacji:

 • cena nabycia gruntów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, (do kwoty równej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu),

 • cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną,

 • koszty nabycia środków transportu drogowego, pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje iż nabyty środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu. Celem projektu nie może być działalność transportowa,

 • koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością,

7. Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek należy wypełniać wyłącznie w "Generatorze wniosków" w wersji nie starszej niż 2.0.2.18, w języku polskim. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.

Formularz wniosku należy wypełnić w sposób staranny i przejrzysty, aby ułatwić jego ocenę.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o ZPORR oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Programu oraz w dokumentach dostępnych na stronie internetowej MRR pod adresem: www.zporr.gov.pl Pytania prosimy kierować na adres: e - mail info_zporr@rarr.rzeszow.pl lub sszeliga@rarr.rzeszow.pl

Lub telefonicznie: (017) 8520 606, (017) 8676 267

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Piątek, 13 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN