SOCIAL SEEDS

30 września 2019

Projekt SOCIAL SEEDS – Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standarized European Evaluation and Development System

Wykorzystanie potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej Poprzez Standaryzację Europejskiego Systemu Ewaluacji i Rozwoju Ich Funkcjonowania

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie podmiotami ekonomii społecznej w całej Europie głównie dzięki rosnącej świadomości i roli jaką odgrywają te podmioty w lokalnych społecznościach, w skali kraju i w całej Europie. Projekt Social Seeds łączy w swoich działaniach regionalnych, krajowych i międzynarodowych interesariuszy, decydentów i polityków kształtujących instrumenty regulujące działanie i promowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Dlaczego warto promować i wspierać ekonomię społeczną?
Pomimo ciągle wzrastającego zainteresowania sektorem ekonomii społecznej, wielu istniejących już przykładów dobrych praktyk i przełomowych rozwiązań ciągle mało mówi się o skali i znaczeniu tego sektora jak również ekosystemów sprzyjających powstawaniu i utrzymaniu podmiotów ekonomii społecznej jako spójnego systemu w Europie. Szczególnie w obecnym okresie ożywienia gospodarczego i społecznego przedsiębiorstwa społeczne są w stanie przynieść innowacyjne rozwiązania na rzecz spójności społecznej i integracji, tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i promowania aktywnego obywatelstwa, wciągając w swoje struktury ludzi wykluczonych, niepełnosprawnych itp. Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do inteligentnego rozwoju, odpowiadając w innowacyjny sposób na potrzeby społeczne, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Podmioty ekonomii społecznej odpowiadają na potrzeby marginalizowanych grup, włączając je w trwały i często jedyny system w którym mogą pracować i uczyć się osoby niepełnosprawne, osoby starsze czy z wielu względów wykluczone. To własnie ten pozytywny wpływ podmiotów ekonomii społecznej na otoczenie, środowisko i społeczności przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020 i jej celów kluczowych.

Krajobraz przedsiębiorstw socjalnych w Europie. Co pobudza podmioty ekonomii społecznej do rozwoju?
Pomimo tego iż więszkość podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej napotyka wiele problemów i braków źródeł rozwoju (dostępność do instrumentów finanosowych, dostępność do rynków, wykwalifikowanej siły roboczej, brak wspierająch instrumentów polityki, brak możliwości uzyskania kwalifikacji z zakresu przedsiebiorczosci) nadal tylko 8 europejskich krajów – Bułgaria, Grecja, Francja, Włochy, Luksemburg, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania) posiadają szególne regulacje prawne, polityki wsparcia i instrumenty finansowe. Do tej pory różnorodność krajowych struktur gospodarczych, różne podejscie kulturowe i ramy prawne nie pozwalały na spójną i rzetelną, porównwalna ocenę funkcjonowania sektora społecznego w Europie.
Temu wyzwaniu stara się sprostać projekt SOCIAL SEEDS którego perspektywa i działanie pozwolą na wnikliwą analizę i spojrzenie na efektywność polityk na regionalnym, krajowym i unijnym poziomie.
Partnerzy projektu- zmotywowani powyższymi wyzwaniami- będą wspólnie wypracowywać narzędzia diagnostyki i oceny funkcjonowania Ekonomii Społecznej w Europie. Kolejnym etapem będzie przedstawienie wyników analiz oraz samych narzędzi decydentom i interesariuszom na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Prowadzić to będzie do jeszcze skuteczniejszego trybu i jakości podejmowania decyzji korzystnych dla rozwoju sektora społecznego a tym samym na pobudzenie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia wśrod marginalizowanych grup społecznych, osób niepełnosprawnych i wpływania dzięki temu na całe ekosystemy lokalne i europejskie.

Partnerzy projektu SOCIAL SEEDS współfinanosowanego i wspieranego przez Program INTERREG EUROPE:
Lider Projektu: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, Węgry

Partnerzy:

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska
  • Abruzzo Region, Włochy
  • Regional Development Agency of South Bohemia RERA Inc. ,Czechy
  • BSC, Business Support Centre Ltd., Kranj, Słowenia
  • EURADA – European Association of Development Agencies, Belgia
  • Estonian Advice Centre, Estonia

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE

Kontakt :
Koordynator projektu: Agata Ziemiakowicz
email: aziemiakowicz@rarr.rzeszow.pl ; tel. (0-17)8676214