Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > SIV – Social Impact Vouchers

SIV – Social Impact Vouchers

16 października 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2019r. przystąpiła do realizacji projektu „SIV– Bony Wpływu Społecznego”(z ang. Social Impact Vouchers). Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe.

TEMATYKA PROJEKTU:
W obliczu wyzwań związanych z długotrwałym bezrobociem i utrzymującymi się trudnościami z integracją grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, projekt SIV wprowadzi nowatorski instrument którego celem będzie zwiększenie zdolności przedsiębiorstw społecznych jak i publicznych do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych. Przywrócenie ww. grup na rynek pracy umożliwione zostanie dzięki stworzonemu Funduszowi Wpływu Społecznego(z ang. Social Impact Fund). Fundusz oparty będzie na kapitale prywatnym zasilanym przez inwestorów. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zatrudniające osoby które przez dłuższy okres czasu były wykluczone z rynku pracy będą wsparte przez zachęty finansowe oparte na systemie bonów.
Kapitał Funduszu Wpływu Społecznego (z ang. Social Impact Fund) zasilany będzie ze środków funduszy organizacji filantropijnych, funduszy charytatywnych lub funduszy takich jak: social impact investing.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest integracja oraz reintegracja osób długotrwale bezrobotnych oraz grup będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, podnoszenie umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych w regionach Europy Środkowej.

PARTNERSTWO:
Projekt SIV jest projektem międzynarodowym. Partnerstwo obejmuje Projektu to jedenaście organizacji partnerskich z ośmiu krajów Europy Środkowej:
• Niemcy: Social Entreprise Stuttgart– Lider Projektu
Social Welfare Service of the Protestant Churches in Württemberg
• Chorwacja: CEF – Cooperative for Ethical Financing
• Słowenia: Fund 05 – Foundation for Social and Impact Investment
• Węgry: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of Industry
• Austria: Caritas Vienna
Vienna University of Economics and Business
• Czechy: Centre for Community Organizing Northern Moravia
• Polska: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja Fundusz Współpracy
• Słowacja: Centire s.r.o.

Okres trwania projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2022r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 218 (1piętro)
Karolina Krukowska– Koordynator projektu,
tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Strona internetowa dotycząca Projektu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe

Szanowni Państwo

Przedstawiamy nowy projekt dotyczący rozwiązywania problemów społecznych związanych z długotrwałym bezrobociem.

Mimo że stopa bezrobocia w UE jest najniższa w historii, nadal bardziej niż konieczne jest skupienie się na zmniejszeniu długotrwałego bezrobocia i przyspieszeniu integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Na koniec 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,6%, a według Komisji Europejskiej prawie połowa dotyczy bezrobocia długotrwałego. Podczas gdy gospodarka robi kolejny zwrot w kierunku recesji, niezwykle ważne jest, aby poradzić sobie z tym problemem już teraz.

Jak obecnie rozwiązujemy problemy długotrwałego bezrobocia i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji?

Na początek spójrzmy na definicję tego, co faktycznie oznaczają te terminy. Długotrwałe bezrobocie dotyczy osób pozostających bez pracy przez ponad 12 miesięcy. Stopa bezrobocia pokazuje, ile spośród tych osób to osoby długotrwale bezrobotne. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez długi czas ma bezpośrednio negatywny wpływ na finanse publiczne i zaangażowane osoby, często prowadząc do poważnych konsekwencji społecznych.

Grupy w niekorzystnej sytuacji to te, które są bardziej narażone na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Powodami tego wykluczenia są m.in.: niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy wiek. Osoby te należą do tzw. „grupy wrażliwej”.

Obecnie problem długotrwałego bezrobocia to, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, rozwijanie silniejszych systemów wsparcia. Systemy te składają się z 5 kroków:

Rejestracja w instytucjach zatrudnienia
Promowanie korzyści związanych z rejestracją oraz nawiązanie kontaktu grupami nieaktywnymi zawodowo.

Indywidualna, dogłębna ocena w celu zidentyfikowania potrzeb i potencjału
Publiczne instytucje zatrudnienia wprowadzają ulepszone narzędzia do poprawy jakości indywidualnych ocen.

Umowa o integracji zawodowej
Pewna forma porozumienia jest obecnie oferowana we wszystkich państwach członkowskich w ciągu pierwszych 6 miesięcy rejestracji w jednej z instytucji zatrudnienia.

Pojedynczy punkt kontaktowy
Instytucje rynku pracy oraz ośrodki pomocy społecznej współpracują razem, aby stworzyć możliwie jak najbardziej płynny proces dla bezrobotnych.

Zaangażowanie pracodawców
Inicjatywy związane z zatrudnieniem oferowane są pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy w celu przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

Wyżej wymienione kroki nie są wystarczające, aby znacznie obniżyć stopę bezrobocia. W związku z tym różne projekty europejskie mają na celu zapewnienie możliwości zatrudnienia osobom defaworyzowanym na rynku pracy jak i długotrwale bezrobotnym. Jednym z takich projektów jest także projekt SIV.

Przedstawiamy projekt SIV

Istnieje niewykorzystany potencjał do rozwiązania powyższych problemów poprzez aktywację kapitału prywatnego. Właśnie dlatego wprowadzamy nowy projekt z programu Interreg Central Europe pod nazwą Kupony Wpływu Społecznego – w skrócie SIV(z ang. Social Impact Vouchers).

Rozpoczęty w marcu 2019r. projekt potrwa do lutego 2022 r. W ciągu tych 3 lat 11 partnerów z 8 krajów Europy Środkowej zbada i opracuje innowacyjny mechanizm integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

8 krajów uczestniczących: Austria, Chorwacja, Republika Czeska, Niemcy, Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia.

Partnerstwo to przetestuje uruchomienie Funduszy Wpływu Społecznego przy użyciu na prywatnego kapitału przeznaczonego na cele społeczne, a także wprowadzi system bonów zachęcających pracodawców do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych oraz innych osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Projekt zakłada osiągnięcie kilku celów. Najważniejsze z nich to:

• Instalacja funduszu z kapitałem prywatnym
• Stworzenie i sfinansowanie systemu motywacyjnego opartego na kuponach dla osób bezrobotnych lub firm
• Wdrożenie platformy łączącej potrzeby osób bezrobotnych i przedsiębiorstw

Schemat projektu:

Pierwsze półrocze projektu już za nami

Partnerzy projektu rozpoczęli badania status quo we wszystkich krajach partnerskich. Łączą pierwsze wnioski odnośnie bezrobocia w krajach partnerskich które zostaną scalone w jeden wspólny raport, którego celem będzie przedstawienie luk i możliwości, które można wypełnić w ramach projektu SIV.

Obecnie partnerzy ciężko pracują nad stworzeniem stabilnego szkieletu, który umożliwi płynny postęp projektu.

W ostatnim czasie konsorcjum poczyniło pierwsze konkretne kroki w rozwoju strategii zarówno funduszu, jak i systemu kuponów. Miało to miejsce podczas drugiego spotkania partnerów, które odbyło się pod koniec września we Wiedniu. W tym przypadku partnerzy koncentrują się na łagodzeniu istniejących wyzwań związanych z opracowywaniem strategii i przygotowaniem gruntu pod konkretne wdrożenie.

Co dalej?

Podczas gdy badanie obecnej sytuacji w raportach krajowych jest krokiem we właściwym kierunku, nadal konieczne jest prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami. W związku z tym każdy kraj uczestniczący w projekcie zorganizuje dwa dialogi z zainteresowanymi stronami. Pierwszy z nich ma na celu omówienie wykorzystania kapitału prywatnego do inwestycji o oddziaływaniu społecznym, drugi natomiast skupi się na omówieniu systemu kuponów.

W każdym regionie partnerskim należy realizować Fundusz Wpływu Społecznego. Partnerzy będą współpracować, aby zapewnić skuteczne i wydajne zarządzanie. Opracowywana jest strategia i plan działania zarówno dla funduszu, jak i systemu kuponów, który posłuży jako wytyczne dla faktycznej realizacji projektu. Procedury techniczne, prawne i wszelkie inne będą miały miejsce wraz z dystrybucją kuponów zwrotnych firmom za zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych lub osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych

25 listopada 2019 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbędzie się „Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy Pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych” organizowane w ramach projektu „SIV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Celem spotkania będzie zapoznanie jego uczestników z koncepcją nowego projektu którego głównym celem jest integracja na rynek pracy osób bezrobotnych, osób w niekorzystnej sytuacji jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie ma również na celu przedstawienie koncepcji realizacji projektu w Polsce oraz zgromadzenie informacji odnośnie umiejętności bądź kwalifikacji jakie powinni posiadać potencjalni pracownicy tak aby ponownie stać się osobami aktywnymi zawodowo.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną ogólne założenia projektu SIV(z ang. Social Impact Vouchers), wyjaśnione zostanie pojęcie Funduszu Wpływu Społecznego oraz związanego z nim filantropijnego charakteru finansowania projektu. W dalszej kolejności zaprezentowana zostanie koncepcja implementacji projektu w Polsce jak również grupa docelowa osób bezrobotnych która objęta zostanie pomocą. Następnym punktem spotkania będzie przedstawienie krok po kroku procesu integracji osoby bezrobotnej na rynek pracy aż do uzyskania przez nią zatrudnienia. Zaproszeni goście poproszeni zostaną również o uzupełnienie ankiety dotyczącej umiejętności bądź kwalifikacji których oczekują od kandydatów potencjalni pracodawcy.
Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych

25 listopada 2019 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się „Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy Pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych” organizowane w ramach projektu „SIV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z koncepcją nowego projektu którego głównym celem jest integracja na rynek pracy osób bezrobotnych, osób w niekorzystnej sytuacji jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie miało również na celu przedstawienie koncepcji realizacji projektu w Polsce oraz zgromadzenie informacji odnośnie umiejętności bądź kwalifikacji jakie powinni posiadać potencjalni pracownicy tak aby ponownie stać się osobami aktywnymi zawodowo. Dodatkowo zaproszeni goście podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi obecnej sytuacji na rynku pracy co przyczyni się do ewentualnych modyfikacji koncepcji realizacji projektu w Polsce.