Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II

ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II

11 lutego 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Strona projektu: http://www.wsparcie.es/

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-31.12.2022 r.

Budżet projektu: 23 584 902,00 zł.

Obszar realizacji projektu powiat:

 • strzyżowski,
 • ropczycko-sędziszowski,
 • dębicki,
 • mielecki,
 • tarnobrzeski,
 • miasto Tarnobrzeg

Cel projektu:

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • osoby fizyczne lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego,
 • inne osoby fizyczne nie wymienione wyżej, które są zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • społeczności lokalne z terenu w/w powiatów.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne i branżowe,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PES,
 • szkolenia dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS,
 • wsparcie doradców biznesowych,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej,
 • wsparcie finansowe w formie zindywidualizowanych usług,
 • wsparcie w zakresie zamówień publicznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz pracowników PS.

Jeżeli JESTEŚ ZAINTERESOWANY udziałem w w/w projekcie SKONTAKTUJ SIĘ z naszym ANIMATOREM/ DORADCĄ KLUCZOWYM/ DORADCĄ BIZNESOWYM

BIURA PROJEKTU

Rzeszów:
Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 248

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 798 890 768
E-mail: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Beata Piech – Animator/ Doradca osobowy
Tel.: 798 890 829
E-mail: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 794
E-mail: eschabowska@rarr.rzeszow.pl

Renata Bartnik – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 858
E-mail: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Andżelika Żelazo – Konsultant regionalny ds. PZP
Tel.: 798 890 774
E-mail: azelazo@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jaskulska – Radca prawny
Tel.: 798 890 847
E-mail: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Specjalista ds. reintegracji społeczno–zawodowej
Tel.: 798 890 837
E-mail: kmalec@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jakimiak – Koordynator szkoleń
Tel.: 798 890 834
E-mail: bjakimiak@rarr.rzeszow.pl

Paweł Kielanowski – Doradca marketingowy
Tel.: 798 890 769
E-mail: pkielanowski@rarr.rzeszow.pl

Tarnobrzeg:
1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg
Tel.: 15 822 15 95 wewn. 218

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 798 890 824
E-mail: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 798 890 841
E-mail: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Beata Garanty – Animator
Tel.: 798 890 856
E-mail: bgaranty@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Marynowska – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 836
E-mail: mmarynowska@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 779
E-mail: awach@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 795
E-mail: arawska@rarr.rzeszow.pl

Monika Szatan – Doradca księgowo – podatkowy
Tel.: 798 890 784
E-mail: mszatan@rarr.rzeszow.pl

Mielec:
Sienkiewicza 1
39-300 Mielec
Tel.: 17 250 67 46

Mateusz Gurdak – Animator
Tel.: 798 890 848
E-mail: mgurdak@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Grochot – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 855
E-mail: tgrochot@rarr.rzeszow.pl

Lidia Gryglak – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 849
E-mail: lgryglak@rarr.rzeszow.pl

Alicja Świętoń – Górniak – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 780
E-mail: aswieton@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart – Specjalista ds. reintegracji społeczno–zawodowej
Tel.: 798 890 844
E-mail: klenart@rarr.rzeszow.pl

 

Biura projektu czynne są w okresie realizacji projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.