Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I

ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I

11 lutego 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Strona projektu: http://www.wsparcie.es/

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-31.12.2022 r.

Budżet projektu: 20 743 360,00 zł

Obszar realizacji projektu powiat:

 • rzeszowski,
 • kolbuszowski,
 • niżański,
 • stalowowolski,
 • miasto Rzeszów.

Cel projektu:

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 315 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • osoby fizyczne lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego,
 • inne osoby fizyczne nie wymienione wyżej, które są zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • społeczności lokalne z terenu w/w powiatów.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne i branżowe,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PES,
 • szkolenia dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS,
 • wsparcie doradców biznesowych,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej,
 • wsparcie finansowe w formie zindywidualizowanych usług,
 • wsparcie w zakresie zamówień publicznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz pracowników PS.

Jeżeli JESTEŚ ZAINTERESOWANY udziałem w w/w projekcie SKONTAKTUJ SIĘ z naszym ANIMATOREM/ DORADCĄ KLUCZOWYM/ DORADCĄ BIZNESOWYM.

 BIURA PROJEKTU

Rzeszów:
Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 277

Monika Bebło – Animator
Tel.: 798 890 696
E-mail: mbeblo@rarr.rzeszow.pl

Aleksandra Mucha – Animator
Tel.: 798 890 726
E-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska – Brodowicz – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 727
E-mail: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Konrad Rakszawski – Konsultant regionalny ds. PZP
Tel.: 798 890 728
E-mail: krakszawski@rarr.rzeszow.pl

Piotr Brożbar – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 698
E-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl

Dorota Trzpis – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 755
E-mail: dtrzpis@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Lang – Doradca marketingowy
Tel.: 798 890 723
E-mail: klang@rarr.rzeszow.pl

Marcin Cieśliński – Koordynator szkoleń
Tel.: 798 890 702
E-mail: mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Alina Terpińska – Radca prawny
Tel.: 798 890 743
E-mail: aterpinska@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Tylutka – Gelio – Specjalista ds. reintegracji społeczno – zawodowej
Tel.: 798 890 756
E-mail: atylutkagelio@rarr.rzeszow.pl

Nisko:
Sandomierska 60B
37-400 Nisko
Tel.: 15 649 45 33

Dorota Cichoń – Animator
Tel.: 798 890 701
E-mail: dcichon@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczębara – Animator
Tel.: 798 890 741
E-mail: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Marcin Flis – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 716
E-mail: mflis@rarr.rzeszow.pl

Joanna Kruczkowska – Doradca kluczowy
Tel.: 798 890 720
E-mail: jkruczkowska@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczur – Doradca biznesowy
Tel.: 798 890 762
E-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa – Mazur – Doradca księgowo – podatkowy
Tel.: 798 890 729
E-mail: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Elżbieta Tomczak – Specjalista ds. reintegracji społeczno – zawodowej
Tel.: 798 890 745
E-mail: etomczak@rarr.rzeszow.pl

 

Biura projektu czynne są w okresie realizacji projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.