Inter Ventures

9 grudnia 2019

Policies to promote the internationalization of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU
Polityki promujące internacjonalizację Małych i Średnich przedsiębiorstw na rzecz bardziej konkurencyjnych regionalnych ekosystemów na obszarach przygranicznych Unii Europejskiej

Akronim Projektu: INTER VENTURES

Są granice, które dzielą i takie, które łączą. Projekt INTER VENTURES zdecydowanie dąży do tego drugiego, promując internacjonalizację Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionach przygranicznych UE, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności na rynku.

Celem projektu jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania transgranicznej współpracy biznesowej lub rozwijania już istniejących relacji biznesowych z innymi przedsiębiorcami z krajów Unii Europejskiej. Działania te mają również na celu zwiększenie konkurencyjnośći na rynku. Projekt nie wyklucza również tworzenia grup przedsiębiorstw współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach.

Działania w ramach projektu INTER VENTURES będą realizowane w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2022 roku w ramach Programu Interreg Europe, przez dziewięciu partnerów z sześciu krajów Europy:

Partnerzy Projektu:

Lider Projektu:
(Wegry) – Pannon European Grouping of Territorial Cooperation

(Włochy) – Union of the Chambers of Commerce, Industry, Agriculture and Crafts of
Lombardy (Unioncamere Lombardia)

(Polska) – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Euroregion Karpacki

(Hiszpania) – European Business and Innovation Centre of Burgos (CEEI-Burgos)
Society for the Development of the Province of Burgos. (SODEBUR)

(Litwa) – Klaipėda ID
Klaipėda City Municipality Administration

(Niemcy) – Association of European Border Regions (AEBR)

STRONA PROJEKTU INTER VENTURES
https://www.interregeurope.eu/interventures/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe


________________________________________
Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Karolina Krukowska – menedżer ds. komunikacji
tel. (17) 867 62 29, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, Polska
pokój nr 218 (1piętro)
rarr.rzeszow.pl

17 stycznia 2020 r. odbyło się „Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy” dotyczące promocji internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach przygranicznych. Współpraca ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przygranicznych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu INTER VENTURES współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa.

Głównym celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z ogólną koncepcją projektu INTER VENTURES oraz przedstawienie obecnej sytuacji MŚP na obszarze przygranicznym województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania  przedstawiono potencjał województwa Podkarpackiego dotyczący współpracy transgranicznej regionu oraz sektory gospodarki które w największym stopniu korzystają z takiej współpracy. Podkreślono potrzebę stworzenia bazy danych  tzw. Dobrych Praktyk Biznesowych, które mogłyby być stosowane na obszarach przygranicznych Podkarpacia.

Dodatkowo przedstawiony został model marki KARPATIA jako model biznesowy, który może być kluczowy dla rozwoju regionu. Zapewnia wspólną przestrzeń społeczno-ekonomiczną w celu ułatwienia współpracy transgranicznej z różnymi podmiotami. Połączenia w ramach marki opierają się na wizji i strategii związanej z audytem zasobów w celu zapewnienia systemu sprzedaży produktów i programów gotowych dla użytkowników / klientów. Ostatnim punktem spotkania była ocena obecnej sytuacji na podstawie danych przygotowanych przez Urząd statystyczny w Rzeszowie.


Drodzy przedsiębiorcy!

Z przyjemnością informujemy iż Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do nowego projektu którego głównym celem jest  promowanie współpracy transgranicznej pomiędzy Małymi  i Średnimi przedsiębiorstwami (z ang. SME Small and Medium Enterprises) przyczyniając się w ten sposób do wzrostu konkurencyjności tych przedsiębiorstw.

Początkiem października w Zamardi na Węgrzech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu podczas którego omówiono strategię działania która umożliwi realizację projektu. … Zobacz więcej  https://www.facebook.com/interventures.eu,

  https://www.interregeurope.eu/interventures/