FOUNDATION

5 marca 2020

Building Regional Resilience to Industrial Structural Change

Akronim: FOUNDATION

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2023

OGÓLNY CEL
Wzrost  konkurencyjności MŚP poprzez tworzenie ekosystemu wsparcia dla zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionów.

CELE – Cele szczegółowe
1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie:

 • Znaczenie środowiska akademickiego i ekonomicznego: jaką rolę odgrywają uczelnie;
 • Wsparcie polityczne zapewniającą odporność gospodarczą regionów;
 • Rola jednostki w rozwoju gospodarczym;
 • Klastry i ich wzrost przemysłowy;
 • Co buduje odporność gospodarczą regionów: zasady i strategie?
 1. Opracowanie i monitoring realizacji planów działania na rzecz poprawy regionalnych polityk dotyczących wsparcia MŚP na podstawie doświadczeń z projektu

PROBLEMY

W całej Europie organy publiczne odczuwają ogromną potrzebę zapewnienia ekosystemu gospodarczego wsparcia ograniczającego zamykanie ważnych firm w ich regionie, które działają jako najważniejsi pracodawcy. Skutki zamknięcia oczywiście wykraczają poza bezpośrednich pracowników i krążą po całym regionalnym sektorze usług i gospodarce. Zarządzanie takimi przewidywanymi zmianami strukturalnymi wymaga proaktywnego odnowienia podejść biznesowych i wsparcia politycznego.  Zachęca się partnerów do wprowadzania projektów pilotażowych opartych na ich mocnych stronach i do zapewnienia odpowiedniego wsparcia biznesowego w celu ponownego dostosowania regionalnej bazy przemysłowej. Proaktywne podejście regionalnych interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności tych regionów i umożliwienia im dostosowania się do zmian.

Znaczenie MŚP i przedsiębiorstw typu start-up dla gospodarki regionalnej jest spore pod względem zapewniania zatrudnienia, wkładu w PKB, czy też stymulowania i wprowadzania innowacyjności. Konieczne jest, aby odpowiednie zainteresowane podmioty regionalne były informowane, inspirowane i wyposażone w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla MŚP i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, szczególnie w regionach, gdzie oczekiwane są zmiany strukturalne.

Realizacja tego projektu, finansowanego w ramach programu Interreg Europe ma na celu opracowanie ram i planu działań na rzecz przewidywanych zmian strukturalnych w gospodarkach regionów. Konieczne jest, aby podmioty branżowe, organizacje wspierające przedsiębiorczość i decydenci polityczni rozumieli, jak działają ich ekosystemy prowadząc do wspólnego alternatywnego rozwoju i wzrostu zatrudnienia dzięki wspierającej polityce i programom mającym na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP.

PARTNERSTWO

 1. Cork Institute of Technology (Irlandia) – Lider Projektu
 2. Gmina Oldham (Wielka Brytania)
 3. Uniwersytet Oulu (Finlandia)
 4. Lithuanian Innovation Center (Litwa)
 5. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 6. Stowarzyszenie Pannon Business Network (Węgry)
 7. Gmina Reggio Emilia (Włochy)
 8. Business Innovation Center of Cartagena (Hiszpania)
 9. Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur (Austria)

DZIAŁANIA

Wniosek ten został zainicjowany przez Instytut Technologii z Cork. Irlandia posiada doskonały system wsparcia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą za pośrednictwem sieci biur Local Enterprise. Enterprise Ireland również oferuje doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać. Ponadto istnieje wiele inkubatorów i miejsc startowych, aby wesprzeć indywidualnego przedsiębiorcę, który przeszedł własny proces odkrywania i jest gotowy wyruszyć w podróż samozatrudnienie i rozwój biznesu. W ekosystemie istnieje jednak luka pod względem ram strategicznych wspierających proces odkrywania przedsiębiorczości. Jest to krytyczne brakujące ogniwo w tworzeniu silnego ekosystemu regionalnego, który jest zarówno odporny, jak i przystosowalny w obliczu restrukturyzacji przemysłu. Poprzez realizację projektu, chcą wypracować polityki, umożliwiające rozwiązanie tego problemu.

Każdy partner powoła regionalne grupy interesariuszy w odniesieniu do ich instrumentów politycznych. Zainteresowane strony zostaną poinformowane o celach i planowanych działaniach projektu podczas serii spotkań i zaproszonych do zgłaszania potrzeb w zakresie poprawy polityki oraz określenie potencjalnie dobrych praktyk, które należy przedstawić pozostałym partnerom. Zostanie również omówione, którzy interesariusze będą mieli najważniejsze odniesienie do tematu podczas regionalnych spotkań interesariuszy.

Zostanie zrealizowana analiza porównawcza i uporządkowane dobre praktyki jako sposób na usprawnienie późniejszej nauki rozwiązań.
Następnie partnerzy wymienią się doświadczeniami, aby zidentyfikować, zweryfikować i porównać dobre praktyki w międzyregionalnych warsztatach i badaniach oraz wizytach organizowanych w każdym regionie partnerskim.

https://www.interregeurope.eu/foundation/ 

Twitter: https://twitter.com/foundation_eu

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg Europe


Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Marek Duda, tel. (17) 867 62 15, e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

www.rarr.rzeszow.pl