CIRCULAR PP

25 września 2019

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. JEST PARTNEREM W PROJEKCIE
CIRCULAR PP – „USING INNOVATION PROCUREMENT AND CAPACITY BUILDING TO PROMOTE CIRCULAR ECONOMY”

(Circular PP – Wykorzystanie zamówień na innowacyjne rozwiązania i budowanie potencjału w celu promocji gospodarki obiegu zamkniętego)

Projekt „USING INNOVATION PROCUREMENT AND CAPACITY BUILDING TO PROMOTE CIRCULAR ECONOMY ” (Akronim: CIRCULAR PP) jest realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r. w ramach 1 priorytetu Programu INTERREG BALTIC SEA REGION „Potencjał dla innowacji” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG BALTIC SEA REGION.

W całej swojej ewolucji nasza gospodarka przemysłowa nigdy nie przekroczyła jednej podstawowej cechy: liniowego modelu konsumpcji zasobów, który jest zgodny z modelem “weź – zrób – pozbądź się”. Firmy wydobywają surowce, zużywają energię i korzystają z siły roboczej, aby wyprodukować produkt i sprzedać go konsumentowi, który następnie go wyrzuca gdy dana rzecz przestaje spełniać swój cel. Podejście oparte na obiegu zamkniętym jest alternatywą dla modelu, który ma na celu utrzymanie produktów i materiałów w łańcuchu wartości przez dłuższy okres oraz odzyskiwanie surowców po okresie użytkowania produktów do ich ponownego przetworzenia i użytkowania.
Głównym celem tego projektu jest wykorzystanie zamówień publicznych w regionie Morza Bałtyckiego jako katalizatora w celu zwiększenia wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług o charakterze okrężnym poprzez budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotach łańcucha wartości (zamawiających, dostawców i decydentów) oraz wprowadzenie zasad gospodarki cyrkulacyjnej w zaproszeniach do składania ofert w dialogu z MŚP na temat ścisłej reakcji.

W celu pomyślnej realizacji projektu poszukiwano partnerstwa z udziałem instytucji zamawiających, partnerów technicznych z różnych obszarów specjalizacji i organizacji non-profit. Ponadto wyłoniono wiele organizacji zainteresowanych działalnością w zakresie zamówień cyklicznych, które zobowiązały się do wykorzystania możliwości uczenia się w ramach projektu, wsparcia w działaniach związanych z upowszechnianiem, a nawet podejmowania programów pilotażowych w zakresie zamówień publicznych, włączając do swoich zamówień kryteria gospodarki okrężnej.

Działania w projekcie:
Aby cel projektu został osiągnięty, podejmowane będą 4 kroki:

 1. Badanie aktualnego stanu wiedzy na temat zamówień publicznych w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i identyfikacja potencjału dotyczącego poprawy na poziomie lokalnym, krajowym i transnarodowym.
 2. Zbudowanie niezbędnych zdolności w zakresie cyrkularnych zamówień publicznych dla wszystkich zainteresowanych stron łańcucha wartości zamówień, a mianowicie publicznych nabywców, MŚP, polityków i decydentów.
 3. Realizacja pilotażowych programów zamówień publicznych na rozwiązania spełniające wymogi gospodarki cyklu zamkniętego, zgodne z określonymi obszarami priorytetowymi w celu umożliwienia uczenia się poprzez działanie i zapewnienia, że w projekcie opracowane zostaną praktyczne materiały służące budowaniu potencjału (np. szkolenia, wskazówki, przyszłe zalecenia itp.).
 4. Rozpowszechnianie wyników projektu wśród publicznych nabywców i MŚP w całej Europie przy użyciu strategicznych partnerów i odpowiednich kanałów. Jedną z kluczowych dziedzin poddanych obserwacji europejskich prac nad gospodarką o obiegu zamkniętym jest luka w wykorzystaniu możliwości wskazanych na poziomie transnarodowym i krajowym w praktyce w organizacjach publicznych. Cyrkularne zamówienia publiczne przyczynią się do osiągnięcia tego celu i poprawią obecną wiedzę na temat tego, co jest potrzebne, aby zachęcić do częstszego przyjmowania zamówień o charakterze zamkniętym oraz jakie są główne transgraniczne przeszkody, na jakie napotykają się nabywcy i dostawcy w całej Europie, gdy chcą zakupić lub dostarczyć produkty i usługi w zakresie gospodarki okrężnej. W całym projekcie przeprowadzonych zostanie pięć pilotażowych zamówień: dwa przez AAL, jeden przez miasto Malmo (MAL) i dwa przez łotewskie gminy wspierane przez Łotewski Fundusz Inwestycji na Środowisko (LEIF), który ma doświadczenie w zakresie zielonych zamówień publicznych (Green Public Procurement).

Główne cele:
Główne cele projektu Circular PP obejmują zestaw zaleceń dotyczących opracowania dalszej polityki zamówień w zakresie obiegu zamkniętego oraz poprawy obecnej organizacji instytucjonalnej podmiotów korzystających z zamówień publicznych; materiały szkoleniowe dla władz publicznych wraz z seminariami na temat zamówień we wszystkich siedmiu krajach partnerskich, działania mające na celu podniesienie świadomości wśród MŚP w zakresie projektowania i dostarczania produktów i usług okrężnych oraz dostarczenie pięciu pilotażowych zamówień, a także szereg działań promujących osiągnięcia projektu.

Główne działania w zakresie budowania potencjału będą miały miejsce na poziomie krajowym, ale szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie wyników w całej Europie.
Miasto Aalborg (AAL) będzie kierować projektem i będzie odpowiedzialne za dostarczenie dwóch pilotażowych zamówień cyklicznych, a także uczestnictwo w działaniach szkoleniowych i upowszechniających.
Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE), Uniwersytet w Aalborgu (AAU) i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sankt Petersburgu (HSE) będą odpowiedzialne za prowadzenie zaplanowanych na początku projektu działań badawczych. Rijkswaterstaat (Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska (RWS) jest jednym z najbardziej doświadczonych organów publicznych w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Będą prowadzić działania w zakresie budowania potencjału i programu mentoringu dla władz publicznych oraz zorganizują końcową konferencję poświęconą zamówieniom cyklicznym. Ponieważ celem projektu jest nie tylko zaangażowanie nabywców, ale także dostawców, partnerstwo szukało wsparcia dla organizacji regularnie współpracujących z firmami, takich jak Enterprise Europe Network poprzez Northdeenmark EU-Office (EENA), Łotewska Izba Handlu i Przemysłu (LCCI) oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR).

Partnerzy Projektu:

 • DANIA: Miasto Aalborg (AAL) – Lider
 • SZWECJA: Miasto Malmo (MAL),
 • DANIA: Uniwersytet w Aalborgu (AAU),
 • ROSJA: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sankt Petersburgu (HSE),
 • ŁOTWA: Łotewski Fundusz Inwestycyjny Ochrony Środowiska (LEIF),
 • POLSKA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR),
 • HOLANDIA: Rijkswaterstaat – Ministerstwo Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RWS),
 • FINLANDIA: Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE),
 • ŁOTWA: Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI),
 • DANIA: Biuro NorthDenemark (EENA).