Być Kobietą

25 września 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 75 kobiet bezrobotnych, biernych zawodowo zamieszkałych na terenie ww. powiatów województwa podkarpackiego, zamierzające powrócić aktywnie na rynek pracy.

Projekt podzielony jest na trzy edycje.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:

 • od 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • zamieszkałe na terenach wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 •  szkolenia z kompetencji społecznych,
 • szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
 •  pośrednictwo pracy,
 •  stypendium szkoleniowe,
 •  9 – miesięczne płatne staże zawodowe – 1304,15 zł brutto/mc,
 •  zwrot kosztów dojazdu  na doradztwo zawodowe (IPD),  szkolenia, pośrednictwo pracy,
 •  wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Rekrutacja do I edycji projektu odbyła się w terminie

12–28.02.2018r.

Rekrutacja do II edycji projektu odbędzie się w terminie:

04-29.06.2018r.

rekrutacja przedłuzona: od 02.07.- do momentu zrekrutowania odpowiedniej ilości osób 

Rekrutacja do III edycji projektu odbędzie się w terminie:

22.10.2018 r. do momentu zrekrutowania grupy kobiet

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów

I piętro, pokój nr 201
Tel.: 17 86 76 253; 17 86 76 291

Wartość projektu 1 601 634,00 PLN

w tym wartość dofinansowania projektu z UE:  1 473 503,28 PLN

UWAGA!

„Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. „BYĆ KOBIETĄ” są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.”

15.01.2019r.

WYNIKI REKRUTACJI DO 3 EDYCJI PROJEKTU “BYĆ KOBIETĄ”

Informujemy, iz zakończono weryfikację i ocenę dokumentów zgłoszeniowych do 3 edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”. W związku z czym poniżej przedstawiamy:

listę Kandydatek zakwalifikowanych do III edycji projektu oraz listę rezerwową do projektu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do uczestnictwa w projekcie. W dniu dzisiejszym będziemy kontaktowac się z Państwem celem podpisania stosownych dokumentów w biurze projektu.

11.01.2019 r.

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym, tj. 11.01.2019 r. zakończylismy rekrutacje do III edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”.

19.10.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rekrutacja do III edycji projektu odbedzie sie w terminie 22 października 2018 r. do momentu zrekrutowania grupy kobiet. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i składania wypełnionych dokumentów do Biura projektu (adres podany w kontaktach).

22.10.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. od 22 października br. rozpoczęliśmy rekrutacje do III edycji projektu. Rekrutacja potrwa do momentu zrekrutowania grupy kobiet. Zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce “o projekcie”.

09.02.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż rekrutacja do I edycji projektu odbedzie sie w terminie: 12-28.luty 2018r. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i składania wypełnionych dokumentów do Biura projektu (adres podasny jest w kontaktach).

01.03.2018r.

Informujemy, iż z dniem wczorajszym, tj. 28.02.2018r. zakończylismy rekrutacje do I edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”. Od dnia dzisiejszego trwa ocena dokumentów zgłoszeniowych. Wyniki ogłoszone zostaną w przyszłym tygodniu. Informacja pojawi się w pierwszej kolejności na stronie internetowej projektu, jak również będziemy kontaktowac się z Państwem telefonicznie.

05.03.2018r.

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA, udostępniliśmy dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie, tj.:

 • “umowa uczestnictwa w projekcie BYĆ KOBIETĄ”,
 • “deklaracja udziału w projekcie BYĆ KOBIETĄ”,
 • “oświadczenie Uczestnika projekctu dot. danych osobowych”,

Prosimy o zapoznanie sie z nimi. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji będziemy sie z Państwem kontaktować i umawiać na podpisanie ww. dokumentów w biurze projektu.

05.03.2018r.

WYNIKI REKRUTACJI DO 1 EDYCJI PROJEKTU “BYĆ KOBIETĄ”.

Informujemy, iż z dniem wczorajszym zakończono weryfikację i ocenę dokumentów zgłoszeniowych do 1 edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ” . W związku z czym poniżej przedstawiamy

 • listę Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • listę rezerwową Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • listę Kandydatek, które zrezygnowały z udziału w projekcie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do uczestnictwa w projekcie, tj.: umową uczestnictwa w projekcie BYĆ KOBIETĄ; deklaracją udziału w projekcie BYĆ KOBIETĄ; oświadczeniem Uczestnika projektu dot. danych osobowych; oświadczeniem – nr konta. 

W dniu dzisiejszym będziemy kontaktować się z Państwem celem podpisania ww. dokumentów w biurze projektu.

06.04.2018r.

Informujemy, iż w terminie od 09-20.04.2018r. przeprowadzone zostanie “indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD” dot. I edycji  projektu. Wykonawca nieniejszego zadania będzie się z Państwem kontaktować celem ustalenia terminu i miejsca spotkań.

Ponadto informujemy, że w zakładce “wsparcie” zamieściliśmy dokumenty niezbedne przy ubieganiu sie o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

10.04.2018r.

Informujemy, iż w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE dostępne są harmonogramy spotkań z doradcami zawodowymi. Zgodnie z informacją przekazaną Państwu wcześniej, indywidualne doradztwo zawodowe odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51. Przed planowanym spotkaniem z doradcą, proszę zgłosic się do pok. 114 lub 115 celem wskazania miejsca doradztwa.

18.05.2018r.

Od 22.maja br. rozpoczyna się kolejna forma wsparcia przewidziana w projekcie, tj. POŚREDNICTWO PRACY. Animatorzy będą się z Państwem kontaktować celem ustalenie terminu spotkania.

22.05.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rekrutacja do II edycji projektu odbedzie sie w terminie 04-29.czerwca 2018r. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i składania wypełnionych dokumentów do Biura projektu (adres podany w kontaktach).

04.06.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. od 04.czerwca br. rozpoczęlismy rekrutacje do II edycji projektu. Rekrutacja potrwa do 29. czerwca 2018r. Zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce “o projekcie”.

19.06.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dla 1 edycji projektu, szkolenia z kompetencji społecznych tj. “komunikacja interpersonalna” i “autoprezentacja” odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, w terminie 20, 21, 22, 25 i 26. czerwca 2018r. Szczegółowe informacje z załączonym harmonogramem szkoleń znajdują sie w zakładce “szkolenia społeczne”.

05.07.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin rekrutacji do II edycji projektu zostaje przedłużony od 02. lipca br. do momentu zrekrutowania zakładanej ilości osób. W związku z czym zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, gdyż są jeszcze wolne miejsca. Szczegółowe informacje dostepne są w zakładce “o projekcie” oraz w biurze projektu pod adrresem i nr telefonu podanym w zakładce “kontakt”.

01.08.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż rekrutacja do II edycji projektu nadal trwa. Prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się.

03.08.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 09.sierpnia br. rozpoczynają sie szkolenia zawodowe wg potrzeb Uczestniczek I edycji projektu. Szczegóły związane z miejscem szkoleń, terminami oraz godzinami, zamieszczone są w harmonogramach poszczególnych szkoleń, dostępnych w zakładce szkolenia zawodowe.

20.08.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż 17.08.2018r. zakończylismy rekrutację do II edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”. Od dnia dzisiejszego trwa ocena dokumentów zgłoszeniowych. Wyniki ogłoszone zostaną 22.08.2018r. Informacja pojawi sie w pierwszej kolejności na stronie internetowej projektu, następnie będziemy się z Państwem kontaktowac telefonicznie i mailowo.

21.08.2018r.

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA udostępnione są dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie, tj.:

 • “umowa uczestnictwa w projekcie “BYĆ KOBIETĄ”,
 • “deklaracja udziału w projekcie BYĆ KOBIETĄ”,
 • “oświadczenie Uczestnika projektu dot. danych osobowych”,
 • “oświadczenie – nr konta”.

prosimy o zapoznanie sie z nimi. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji będziemy się z Państwem kontaktować i umawiac na podpisanie ww. dokumentów w biurze projektu.

22.08.2018r.

WYNIKI REKRUTACJI DO 2 EDYCJI PROJEKTU “BYĆ KOBIETĄ”

Informujemy, iz zakończono weryfikację i ocenę dokumentów zgłoszeniowych do 2 edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”. W związku z czym poniżej przedstawiamy:

 • listę Kandydatek zakwalifikowanych do II edycji projektu oraz listę rezygnacji z projektu

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do uczestnictwa w projekcie. W dniu dzisiejszym będziemy kontaktowac się z Państwem celem podpisania stosownych dokumentów w biurze projektu.

27.08.2018 r.

Informujemy, iż w terminie 30,31.08.2018 r oraz 10,11.09.2018 r. przeprowadzone zostanie “indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD” dot. II edycji projektu. Wykonawca niniejszego zadania będzie się z Państwem kontaktować celem ustalenia terminu i miejsca spotkań.

Ponadto informujemy, że w zakładce “wsparcie” zamieściliśmy dokumenty niezbedne przy ubieganiu sie o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

29.08.2018 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dla 2 edycji projektu, szkolenia z kompetencji społecznych tj. “komunikacja interpersonalna” i “autoprezentacja” odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, w terminie 3,4,12,13. września 2018 r. Szczegółowe informacje z załączonym harmonogramem szkoleń znajdują sie w zakładce “szkolenia społeczne”.

Pliki do pobrania:

11.01.2019 r.

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym, tj. 11.01.2019r. zakończylismy rekrutacje do III edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”.

19.10.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III Edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”. Termin rekrutacji: 22 październik 2018 r.do momentu zrekrutowania grupy kobiet.

19.10.2018 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dokumentami rekrutacyjnymi są:

“Zał. nr 1 – formularz zgłoszeniowy”,
“Zał. nr 2 – karta oceny formalnej”,
“dodatkowe informacje do SL2014”,
“oświadczenie osoby biernej zawodowo”,
“zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy” – jesli dotyczy Kandydatkę
“deklaracja posiadanego poziomu wykształcenia”

Ponadto każda kandydatka do udziału w projekcie zobligowana jest zapoznać sie z “regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, załączonym do dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne załączone sa w plikach poniżej.

09.02.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w I edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”.

Termin rekrutacji: 12 – 28. luty 2018r.

DOKUMENTY  REKRUTACYJNE znajdują się poniżej.

05.03.2018r.

Informujemy, iż poniżej udostępniliśmy dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie sie z nimi, celem podpisania ich w biurze projektu. Z wszystkimi Kandydatkami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie bedziemy sie kontaktować i umawiać na podpisanie dokumentów.

Lista dokumentów uczestnictwa w projekcie: “”umowa uczestnictwa w projekcie BYĆ KOBIETĄ“, “deklaracja udziału w projekcie BYĆ KOBIETĄ“, “oświadczenie Uczestnika projektu dot. danych osobowych”, “oświadczenie – nr konta”.

05.03.2018r.

WYNIKI  REKRUTACJI DO 1 EDYCJI PROJEKTU “BYĆ KOBIETĄ”.

Informujemy, iż z dniem wczorajszym zakończono weryfikację i ocenę dokumentów zgłoszeniowych do 1 edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ” . W związku z czym w zakładce AKTUALNOŚCI zamieściliśmy:

 • listę Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • listę rezerwową Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • listę Kandydatek, które zrezygnowały z udziału w projekcie.

Prosimy o zapoznanie się z powyzszymi listami oraz dokumentami niezbędnymi do uczestnictwa w projekcie, tj.: umową uczestnictwa w projekcie BYĆ KOBIETĄ; deklaracją udziału w projekcie BYĆ KOBIETĄ; oświadczeniem Uczestnika projektu dot. danych osobowych; oświadczeniem – nr konta. 

W dniu dzisiejszym będziemy kontaktować się z Państwem celem podpisania ww. dokumentów w biurze projektu.

22.05.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ”. Termin rekrutacji: 04-29.czerwiec. 2018r.

01.06.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • “Zał. nr 1 – formularz zgłoszeniowy”,
 • “Zał. nr 2 – karta oceny formalnej”,
 • “dodatkowe informacje do SL2014”,
 • “oświadczenie osoby biernej zawodowo”,
 • “zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy” – jesli dotyczy Kandydatkę
 • “deklaracja posiadanego poziomu wykształcenia”

Ponadto każda kandydatka do udziału w projekcie zobligowana jest zapoznać sie z “regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, załączonym do dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne załączone sa w plikach poniżej.

05.07.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin rekrutacji do II edycji projektu zostaje przedłużony od 02. lipca br. do momentu zrekrutowania zakładanej ilości osób. W związku z czym zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, gdyż są jeszcze wolne miejsca. Szczegółowe informacje dostepne są w zakładce “o projekcie” oraz w biurze projektu pod adrresem i nr telefonu podanym w zakładce “kontakt”.

21.08.2018r.

Informujemy, iż poniżej udostępniliśmy dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie sie z nimi, celem podpisania ich w biurze projektu. Z wszystkimi Kandydatkami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie bedziemy sie kontaktować i umawiać na podpisanie dokumentów.

Lista dokumentów uczestnictwa w projekcie: “”umowa uczestnictwa w projekcie BYĆ KOBIETĄ“, “deklaracja udziału w projekcie BYĆ KOBIETĄ“, “oświadczenie Uczestnika projektu dot. danych osobowych”, “oświadczenie – nr konta”.

22.08.2018r.

WYNIKI  REKRUTACJI DO 2 EDYCJI PROJEKTU “BYĆ KOBIETĄ”.

Informujemy, iż z dniem wczorajszym zakończono weryfikację i ocenę dokumentów zgłoszeniowych do 2 edycji projektu “BYĆ KOBIETĄ” . W związku z czym w zakładce AKTUALNOŚCI zamieściliśmy:

 • listę Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie II edycja oraz lista rezygnacji z projektu.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi listami oraz dokumentami niezbędnymi do uczestnictwa w projekcie.

W dniu dzisiejszym będziemy kontaktować się z Państwem celem podpisania ww. dokumentów w biurze projektu.

 

Pliki do pobrania:

06.04.2018r.

Informujemy, iż poniżej zamieściliśmy dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu wraz ze sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • Szkolenia z kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja),
 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • Pośrednictwo pracy
Pliki do pobrania:

10.04.2018r.

I edycja projektu

Przypominamy Państwu, że Indywidualne doradztwo zawodowe odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51. Przed planowanym spotkaniem z doradcą, proszę zgłosic się do pok. 114 lub 115 celem wskazania miejsca doradztwa.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego załączonego poniżej w plikach.

28.08.2018r.

II edycja projektu

Przypominamy Państwu, że Indywidualne doradztwo zawodowe odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51. Przed planowanym spotkaniem z doradcą, proszę zgłosic się do pok. 114 lub 115 celem wskazania miejsca doradztwa.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego załączonego poniżej w plikach.

11.01.2019 r.

III edycja projektu

Przypominamy Państwu, że Indywidualne doradztwo zawodowe odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51. Przed planowanym spotkaniem z doradcą, proszę zgłosic się do pok. 201 celem wskazania miejsca doradztwa.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego załączonego poniżej w plikach.

Pliki do pobrania:

19.06.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dla 1 edycji projektu, szkolenia z kompetencji społecznych tj. “komunikacja interpersonalna” i “autoprezentacja” odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, w terminie 20, 21, 22, 25 i 26. czerwca 2018r. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym pliku pn. “Harmonogramem – szkolenia z kompetencji społecznych – I edycja.

30.08.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dla 2 edycji projektu, szkolenia z kompetencji społecznych tj. “komunikacja interpersonalna” i “autoprezentacja” odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, w terminie 03, 04, 12 i 13 września 2018 r dla grupy I i II. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym pliku pn. “Harmonogram – doradztwo zawodowe grupowe – II Edycja – grupa I i II.

11.10.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dla 2 edycji projektu, szkolenia z kompetencji społecznych tj. “komunikacja interpersonalna” i “autoprezentacja” odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, w terminie 15, 16, 17, 18 października 2018 r dla grupy III. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym pliku pn. “Harmonogram – doradztwo zawodowe grupowe – II Edycja – grupa III.

18.01.2019 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dla 3 edycji projektu, szkolenia z kompetencji społecznych tj. “komunikacja interpersonalna” i “autoprezentacja” odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, w terminie 22, 23, 24, 25, 28, 29 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym pliku pn. “Harmonogram  doradztwo zawodowe grupowe – III Edycja.

Pliki do pobrania:

29.06.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż jest w trakcie opracowywania dokumenctacji przetagowej na zadanie nr 3. Szkolenia zawodowe dla Uczestniczek I edycji projektu. Przetargi na przedmiotowe zadanie najprawdopodobniej zostaną ogłoszone w połowie lipca br. Po wyborze Wykonawców poszczególnych szkoleń personel projektu bedzie sie z Państwem kontaktował celem m.in przekazania harmonogramu szkoleń.

03.08.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 09.sierpnia br. rozpoczynają sie szkolenia zawodowe wg potrzeb Uczestniczek I edycji projektu. Szczegóły związane z miejscem szkoleń, terminami oraz godzinami, zamieszczone są w harmonogramach poszczególnych szkoleń zamieszczonych poniżej w plikach.

07.11.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 08.listopada 2018 r. rozpoczynają sie szkolenia zawodowe wg potrzeb Uczestniczek II edycji projektu. Szczegóły związane z miejscem szkoleń, terminami oraz godzinami, zamieszczone są w harmonogramach poszczególnych szkoleń zamieszczonych poniżej w plikach.

25.02.2019 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 27.lutego 2019 r. rozpoczynają sie szkolenia zawodowe wg potrzeb Uczestniczek III edycji projektu. Szczegóły związane z miejscem szkoleń, terminami oraz godzinami, zamieszczone są w harmonogramach poszczególnych szkoleń zamieszczonych poniżej w plikach.

Pliki do pobrania:

15.05.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dnia 22. maja br. Animatorzy, rozpoczynają realizacje kolejnej formy wsparcia dla 1 edycji projektu, tj. Pośrednictwo pracy. Indywidualne spotkania Animatorów z Uczestniczkami projektu odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, zgodnie z załączonym poniżej  harmonogramem spotkań.

 

17.10.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dnia 19.10 br. Animatorzy, rozpoczynają realizacje kolejnej formy wsparcia dla II edycji projektu, tj. Pośrednictwo pracy. Indywidualne spotkania Animatorów z Uczestniczkami projektu odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem spotkań.

28.01.2019 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dnia 30.01.2019 r. Animatorzy, rozpoczynają realizacje kolejnej formy wsparcia dla III edycji projektu, tj. Pośrednictwo pracy. Indywidualne spotkania Animatorów z Uczestniczkami projektu odbęda się w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem spotkań.

Pliki do pobrania:

01.09.2018 r.

STAŻE

Biuro projektu “BYĆ KOBIETĄ” zamieszcza poniżej dokumentację związaną z realizacją stażu.
– Harmonogram realizacji staży Uczestników projektu “BYĆ KOBIETĄ” I edycja od 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r.
– Wzór umowy stażowej “BYĆ KOBIETĄ”
– Załącznik Nr 1 do umowy stażowej Program stażu
– Załącznik Nr 2 do umowy stażowej Deklaracja pracodawcy
– Lista obecności stażysty
– Sprawozdanie miesięczne stażysty
– Opinia pracodawcy z przebiegu stażu

Pliki do pobrania:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów
I piętro, pokój nr 201
e-mail: zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl
jgetler@rarr.rzeszow.pl
akubas@rarr.rzeszow.pl
tel.: 17 86 76 253
tel.: 17 86 76 291