ARTISTIC

25 września 2019

Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions
(Waloryzacja zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w regionach Europy Centralnej)

Obszar Europy Centralnej jest bogaty w dziedzictwo kulturowe kształtowane na przełomie wieków pod wpływem historii, sztuki, religii i działalności człowieka. Głównym wyzwaniem, na które odpowiada projekt ARTISTIC jest zidentyfikowanie, wybór i waloryzacja najbardziej obiecującego niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wzmocnienia tożsamości i rozwoju obszaru Europy Centralnej. Jak wynika z wdrażania unijnego Mechanizmu Gwarancji Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego z 2016 r., brak jest zasobów finansowych i specjalistycznej wiedzy wśród operatorów kultury i społeczeństwa, które pozwoliłyby zaspokoić oczekiwania finansowe umożliwiające rozwijanie i zarządzanie projektami kulturalnymi, co często powoduje brak trwałości realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć.

Założeniem projektu ARTISTIC jest zmiana dotychczasowych warunków, poprawa relacji między operatorami kultury, społeczeństwem i operatorami finansowymi oraz wsparcie tych grup w celu poprawy jakości ich działań w odniesieniu do waloryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia trwałości lokalnych/regionalnych projektów. Model wypracowywany w ramach projektu ARTISTIC ma na celu z jednej strony poprawę kompetencji operatorów niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie wdrażania i rozwijania projektów o większej zdolności biznesowej, a z drugiej strony pomoc w tworzeniu okazji umożliwiających dopasowanie pomysłów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego do oczekiwań potencjalnych inwestorów, łącząc w ten sposób aspekty kulturowe i marketingowe.

Działania w ramach projektu ARTISTIC będą realizowane w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku w ramach Osi priorytetowej: Zasoby naturalne i kulturowe Programu Interreg Central Europe, przez partnerstwo składające się z jedenastu instytucji z ośmiu regionów Europy Środkowej:

 • t2i Technology Transfer and Innovation (Włochy) – Lider projektu
 • Veneto Region (Włochy)
 • Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland (Austria)
 • Jarina, cooperative for rural development (Słowenia)
 • Municipalityof Bovec (Słowenia)
 • West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd (Węgry)
 • b&s consulting and training for the rural area GmbH (Niemcy)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • South Bohemian Chamber of Commerce (Republika Czeska)
 • Slovak Chamber of Commerce and Industry (Słowacja)
 • ISN – innovation service network GmbH (Austria)

wspieranych przez ekspertów z Uniwersytetu w Hamburgu jako Partnera projektu spoza obszaru objętego programem.

STRONA WWW PROJEKTU ARTISTIC


Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Central Europe


 

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Małgorzata Kilian – koordynator, menedżer ds. komunikacji
tel. (17) 867 62 29, e-mail: artistic@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, Polska
pokój nr 217 (1piętro)
www.rarr.rzeszow.pl

Lider projektu:
t2i Technology Transfer and Innovation
Piazza delle Istituzioni 34/A
31100 Treviso, Włochy
www.t2i.it

Wydarzenie „Crowdfunding jako źródło finansowania projektów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego” zorganizowane w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie w ramach projektu ARTISTIC zaowocowało ciekawą dyskusją pomiędzy instytucjami kultury, twórcami kultury a ekspertam z crowdfundingu, dotyczącą możliwości skorzystania z finansowania społecznościowego oraz szans na powodzenie takiej kampanii dla projektów kulturalnych w Polsce.

Spotkanie pozwoliło uczestnikom zapoznać się z sytuacją finansowania społecznościowego w Polsce i na Podkarpaciu, zasadami prawidłowego przygotowania kampanii crowdfundingowej, w tym budowania sieci kontaktów, które przekładają się na powodzenie tego przedsięwzięcia oraz przykładami ciekawych projektów dla których uruchomiono kampanie crowdfundingowe.

Wydarzenie zostało zostganizowane w ramach projektu “ARTISTIC” (Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions).

 

STRONA WWW PROJEKTU ARTISTIC

Zapraszamy do Punktów Wsparcia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w ramach projektu ARTISTIC:

1. Fundacja Rzeszowska
Jagiellońska 14/2 piętro, 35-025 Rzeszów
e-mail: fundacja@rzeszowska.org.pl
tel. +48 737 900 850
http://rzeszowska.org.pl/

2. Stowarzyszenie na rzecz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przeworsk – Jarosław
ul. CERKIEWNA 3, 37-500 JAROSŁAW
e-mail: mof@um.jaroslaw.pl
tel. +48 794 919 888
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Miejski-Obszar-Funkcjonalny-MOF-Jaros%C5%82aw-Przeworsk-1973318362962645/

Punkty Wsparcia wraz z RARR S.A. w ramach projektu ARTISTIC będą realizowały akcję pilotażową wsparcia 10 najbardziej obiecujących pomysłów biznesowych związanych z NDK. Pomysłodawcy będą wspierani w rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania i skutecznej komunikacji, ochrony własności intelektualnej oraz możliwości finansowania w celu realizacji swoich pomysłów.

Pomysły zostały wybrane w ramach naboru na pomysły biznesowe w zakresie NDK –Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z obszaru województwa podkarpackiego w ramach projektu „ARTISTIC”

Wyniki naboru: Lista rankingowa wniosków

Projekt „Waloryzacja zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w regionach Europy Centralnej” (akronim: ARTISTIC), realizowany jest w ramach Programu INTERREG CENTRAL EUROPE, 3 priorytetu „Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE.