Projekty

   

Mitke – „Zarządzanie obszarami przemysłowymi w erze wiedzy.”
 
Głównym celem MITKE, jest wymiana dobrych praktyk, w zakresie zarządzania parkami i obszarami przemysłowymi w Europie.
 
MITKE jest projektem inicjatyw regionalnych, finansowanym z „Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG IVC.
 
Obszary przemysłowe i parki naukowo-technologiczne są ważnym instrumentem w polityce planowania rozwoju regionalnego - dobrze zaprojektowane i wyposażone, stymulują rozwój gospodarki, oraz pomagają chronić środowisko naturalne. Jednocześnie, nierzadko borykając się z problemami ekologicznymi, brakiem właściwego zarządzania, nieharmonijnym rozwojem zasobów ludzkich czy z niewystarczającą absorpcją nowych technologii - wymagają od władz szczególnej uwagi.
 
W projekcie udział bierze 11 partnerów, z 10 europejskich regionów:
 
 • SPRILUR S.A. (Hiszpania),
 • LABEIN Tecnalia (Hiszpania),
 • Pannon Business Network Association (Węgry),
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Województwo Podkarpackie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Województwo Lubelskie,
 • Regional Development Agency West Region (Rumunia),
 • Soprip spa. Emilia Romagna (Włochy),
 • First. The Wakefield District Development Agency West Yorkshire (Wlk. Brytania),
 • Shannon Development Southern and Eastern (Irlandia),
 • Údaràs na Gaeltachta Border (Irlandia),
 • INCASÒL (Włochy).
 
Cele współpracy:
 
 • Stworzenie metodologii dla polepszania i odnowy obszarów przemysłowych,
 • Zebranie studiów przypadków,
 • Utworzenie wspólnot branżowych,
 • Wymiana dobrych praktyk,
 • Ulepszenie usług i kierunków działań,
 • Oddziaływanie na utrzymanie rozwoju obszarów technologicznych oraz MŚP.

 

 

Projekt TWORZENIE I ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY CENTRÓW OBSŁUGI INWESTORA

Celem ogólnym Projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki. Realizacja celu ogólnego przyczyni się do wzrostu poziomu spójności gospodarczej i terytorialnej Polski Wschodniej na tle innych regionów Polski i Europy.
Cel ogólny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego jakim jest stworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora w regionie Polski Wschodniej w celu promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ramach projektu zostanie dokonana standaryzacja obsługi inwestora, powstanie płaszczyzna współpracy i wymiany doświadczeń oraz informacji o terenach inwestycyjnych dzięki stworzeniu wspólnej bazy terenów inwestycyjnych.


Podmioty zaangażowane w realizację projektu
1. Samorząd Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4. Miasto Białystok
5. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
6. Urząd Miasta Kielce
7. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
 

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Advisory Group TEST Human Resources opracowała "Raport o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia". Raport dostępny jest w załączniku.
Pliki do pobrania:

 Projekt WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PODKARPACKIM PARKIEM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

Projekt ma na celu wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, dlatego też podstawowym elementem jego realizacji jest przygotowanie personelu do zarządzania PPN-T. Wysoki poziom jednostki zarządzającej wyposażonej w niezbędną wiedzę, umiejętności oraz narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie PPN-T pozwala skutecznie pozyskiwać do Podkarpackiego Parku inwestorów krajowych i zagranicznych, głównie z sektorów nowoczesnych technologii. Wdrażane nowoczesne technologie oraz realizowane usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw przyczyniają się do stworzenia atrakcyjnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Obszar PPN-T wyróżniał się będzie odpowiednią infrastrukturą, niskimi kosztami, wypracowanymi metodami wdrażania technologii oraz świadczeniem usług pomocniczych. Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy a tym samym w zwiększania konkurencyjność gospodarki Podkarpacia.

Projekt obejmuje następujące pakiety usług:

 1. Pakiet programowo-doradczy obejmuje opracowanie „Strategii funkcjonowania PPN-T i jednostki zarządzającej”.
 2. Pakiet promocyjny obejmuje usługi związane z opracowaniem „Strategii Promocji PPN-T wraz z planem działania.”
Projekt doradczy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego przystosowuje jednostkę zarządzającą do gospodarowania Parkiem i wykorzystania lokalnego potencjału naukowego i gospodarczego.
Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy od 1 października do 31 marca 2007 roku.

Do tej pory zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. Konferencja inaugurująca projekt – 26 listopada 2006 roku,
 2. Seminarium biznesowe – 25 maja 2007 roku,
 3. Opracowanie Strategii Promocji wraz z planem działania na lata 2007-2010 oraz systemu identyfikacji wizualnej Aeropolis PPN-T – maj 2007 roku,
 4. Opracowanie strategii funkcjonowania PPN-T wraz z Biznes Planem Jednostki Zarządzającej PPN-T na lata 2007-2013,
 5. Warsztaty dla osób zaangażowanych w zarządzanie PPN-T. W celu usprawnienia procesu zarządzania PPN-T została powołana Rada Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W skład Rady wchodzą reprezentanci środowisk gospodarczych, środowisk naukowych i środowisk samorządowych. Do tej pory odbyło się sześć posiedzeń Rady Parku.
 6. Wizyty studialne. W trakcie dotychczasowej realizacji projektu odbyło się pięć wizyt krajowych oraz jedna zagraniczna.

Zadania w trakcie realizacji to:

 1. Kampania w mediach,
 2. Opracowanie strony internetowej PPN-T,
 3. Opracowanie Przewodnika Inwestora,
 4. Opracowanie i druk folderów i materiałów promocyjnych.

INTERREG IIIC ADEP „Rozwój, wdrażanie i zarządzanie innowacyjnymi narzędziami wspierającymi rozwój regionalny”

RARR (COI – Instytucja Pomocnicza) zaangażowana była w projekt, realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Głównym celem projektu ADEP jest poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego, wymiana informacji oraz wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń siedmiu regionów uczestniczących w projekcie. Projekt ma w szczególności na celu propagowanie współpracy międzyregionalnej w skali europejskiej ukierunkowanej na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk. W Projekcie uczestniczy 7 Regionów Partnerskich:

 • Midi-Pyrénées (Francja) - Lider Projektu
 • Toskania (Włochy)
 • Navarra (Hiszpania)
 • Pohjois Suomi (Finlandia)
 • Border, Midland and Western (Irlandia)
 • Województwo Podkarpackie (Polska)
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska).

RARR uczestniczyła w serii audytów regionalnych poświęconych obserwacji i badaniu doświadczeń każdego z regionów partnerskich, analizie metod i narzędzi wspierających rozwój regionalny. Pracownicy RARR uczestniczyli łącznie w 6 wizytach studyjnych, które odbyły się w poszczególnych Regionach Partnerskich. W dniach 14-16 czerwca 2004 wizyta taka miała miejsce w województwie podkarpackim. Dzięki poczynionym obserwacjom i wymianie poglądów opracowane zostały zasady wdrażania Lokalnych Projektów Pilotażowych w ramach projektu, których realizacja zaplanowana jest na rok 2005-2006. Agencja odpowiedzialna była również za opracowanie dokumentacji konkursowej, a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie oceny formalnej konkursu na „Lokalne Projekty Pilotażowe w Województwie Podkarpackim”

TACIS – „Rozwój Inicjatyw Transgranicznych w Zakresie Bezrobocia oraz Handlu Kobietami”

Projekt realizowany przez RARR (Centrum Obsługi Inwestora) we współpracy z Centrum Wspierania Biznesu NewBiznet z Lwowa obejmuje swoim zasięgiem kilka okręgów na terenie obwodu lwowskiego oraz kilka gmin i powiatów województwa podkarpackiego. Realizacja Projektu rozpoczęła się w marcu 2004 r. i będzie trwała przez 18 miesięcy.

Głównym celem Projektu jest polepszenie możliwości zatrudniania kobiet oraz przeciwdziałanie narastającej migracji wśród kobiet poprzez podejmowanie transgranicznych inicjatyw.

Grupę docelową w ramach realizowanego Projektu stanowią kobiety bezrobotne oraz młode kobiety z grup zagrożonych, a także organizacje pozarządowe, które będą w przyszłości współpracować z tymi kobietami. Dodatkowo należy podkreślić, że pewne działania realizowane w ramach Projektu są skierowane także do kobiet, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz innych osób, które będą mogły brać udział w polsko-ukraińskich inicjatywach związanych z ponownym zatrudnieniem.

Partnerami w Projekcie są: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Administracja Krajowa w Województwie Lwowskim, wspierane przez inne jednostki administracyjne i organizacje, które także będą zaangażowane w działania realizowane w ramach Projektu, m.in. Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego.

"Regionalne Centrum Promocji Eksportu - Poszerzenie działalności Centrum Obsługi Inwestora o działania związanie z promocją eksportu" w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu.

Głównym celem Projektu był rozwój eksportu w województwie podkarpackim. Cel ten realizowany był między innymi poprzez rozszerzenie działalności Centrum Obsługi Inwestora o usługi na rzecz promocji lokalnego eksportu i regionalnych eksporterów. Projekt adresowany był do małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego, które eksportują swoje produkty lub które pragną rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o eksport. Pośrednimi beneficjentami projektu będą także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt.

Partnerami w projekcie byli Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku i Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie oraz instytucje wspierające projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Sanoka.
Zrealizowane działania w ramach projektu to:

 • powołanie "Klubu Eksportera",
 • opracowanie i wydanie „Przewodnika dla eksportera”,
 • stworzenie aplikacji bazy danych regionalnych eksporterów,
 • przeprowadzenie badań marketingowych celem zebrania danych i informacji eksportowych z regionu,
 • opracowanie "Tapety Eksportowej",
 • zorganizowanie szkoleń dla MŚP w zakresie działalności eksportowej i podstawowych zasad certyfikacji produktów,
 • rozbudowa istniejącej strony internetowej Centrum Obsługi Inwestora o zagadnienia związane z problematyką eksportową.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem podkarpackich przedsiębiorców, którzy chętnie korzystali z organizowanych szkoleń, jak również udostępniali informacji i danych na temat prowadzonej działalności eksportowej.

 

 
 

PHARE Partnership – "Utworzenie Regionalnego Centrum Inwestycyjnego w regionie Małopolski Wschodniej"

Głównym celem projektu było utworzenie Centrum obsługi Inwestora, jednostki wspierającej procesy inwestycyjne w województwie podkarpackim.

W ramach projektu stworzono logistyczne podstawy funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora. Proces organizacji Centrum realizowany był przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Dolnej Austrii – Eco Plus przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej. W trakcie dwuletniej realizacji projektu zakupiono wyposażenie biurowe i komputerowe, przeszkolono pracowników w Austrii, zorganizowano staż dla pracowników w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, opracowano strategię promocji Centrum Obsługi Inwestora wraz z systemem identyfikacyjnym, przygotowano internetową bazę danych, co umożliwiło rozpoczęcie aktywnych działań na polu promocji gospodarczej regionu. W ramach projektu pracownicy i współpracownicy Centrum Obsługi Inwestora zdobyli wiedzę jak działają tego typu instytucja na zachodzie Europy, uczestniczyli również w szkoleniach z podstaw marketingu, pracy z klientem, public relations, a także zagadnień ekonomiczno-prawnych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN