Projekty

 

Sieć Enterprise Europe Network

Od 1 kwietnia 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem sieci Enterprise Europe Network, która jest obecnie największą europejską siecią instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Sieć powstała na bazie połączenia dwóch funkcjonujących międzynarodowych sieci:

IRC (Innovation Relay Centre) świadczących doradztwo z zakresu pozyskiwania oraz wdrożeń innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach.

EIC (Euro Info Center) świadczącej pomoc przedsiębiorcom z zakresu pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rozwój działalności oraz stanowiącej platformę informacyjną pomiędzy Komisją Europejską a Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami - MSP.

Główne zadania sieci

Sieć wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz rozwijaniu zagranicznych kontaktów dla MSP. Świadczy pomoc dla MSP w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków i przekazywaniu informacji w ramach Unii Europejskiej. Umożliwia profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu prawa własności intelektualnej, standardów i prawodawstwa. Usługi dla MSP w ramach sieci będą świadczone bezpłatnie.

Podstawowe kierunki świadczonych usług w ramach sieci EEN

 • usługi w zakresie informowania, współpracy i umiędzynarodowienia działań przedsiębiorstw
 • usługi w zakresie innowacji, transferu technologii oraz transferu wiedzy
 • zachęcanie do uczestnictwa MSP w 7 Programie Ramowym UE

Wsparcie technologiczne w ramach sieci

Doradztwo w zakresie transferu technologii, innowacji, know-how pomiędzy partnerami technologicznymi (MSP oraz sektora B+R):

 • transfer technologii pomiędzy przedsiębiorstwami
 • transfer wyników badań ze sfery B+R do MSP

Pomoc w działaniach prowadzących do Transferu Technologii:

 • identyfikacja potrzeb i ofert technologicznych MSP
 • poszukiwanie dostawców i odbiorców technologii poprzez bazę najnowszych zapytań i ofert technologicznych
 • doprowadzenie do kontaktów pomiędzy partnerami technologicznymi

Promocja wyników badań naukowych jednostek badawczo-rozwojowych:

 • identyfikacja wyników badań o odpowiednim potencjale rynkowym
 • promocja poprzez sieć do MSP
 • doprowadzanie do kontaktów pomiędzy sferą B+R a MSP
 • pomoc w negocjacjach

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług dostępne są w Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji, ul. Szopena 51, pokój 304, tel. 17 86 76 234 lub pod adresem e-mail: een@rarr.rzeszow.pl

Podajemy linki do stron:

Strona konsorcjum EEN South Poland: www.een.net.pl

Krajowa strona sieci EEN: www.een.org.pl

Strona internetowa Enterprise Europe Network:
www.een.ec.europa.eu


 

Zadanie nr 3 "Regionalne Centrum Transferu Innowacji
i Sieć Punktów Kontaktowych"
Projekt systemowy dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 8.2.2. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim"

 

W ramach zadania nr 3 zaplanowano stworzenie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji wraz z Siecią Punktów Kontaktowych na terenie województwa podkarpackiego. Punkty te będą udzielać informacji m.in. o:

 • zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródłach finansowania i wdrażania innowacji
 • zawierania kontaktów przedsiębiorców z uczelniami oraz jednostkami badawczymi województwa podkarpackiego

 a ponadto działać będą w zakresie:

 • tworzenia kanałów wymiany informacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a sferą przedsiębiorczości
 • inicjowania mechanizmów innowacyjnego rozwoju regionalnego poprzez stymulowanie do realizacji partnerskich projektów, m.in. badawczych, wdrożeniowych (przedsiębiorstwo-uczelnia, przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo)
 • wsparcia w procesach transferu technologii
 • poszukiwania zastosowań nowopowstałych technologii na podkarpackich uczelniach
 • poszukiwania technologii dla przedsiębiorców wykorzystując wiedzę podkarpackich uczelni

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług dostępne są w Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji, ul. Szopena 51, pokój 304, tel. 17 86 76 234 oraz 17 86 76 233 lub pod adresem e-mail: ctt@rarr.rzeszow.pl


 

Zadanie nr 7 "Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji"
Projekt systemowy dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 8.2.2. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim"

Zadanie nr 7 ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu systemowego. System wymiany informacji będzie posiadał wysoką funkcjonalność, dzięki której zalogowane podmioty będą miały dostęp do specjalistycznych informacji:

 • baz danych innowacyjnych rozwiązań technologicznych
 • baz danych innowacyjnych firm Podkarpacia
 • baz danych absolwentów podkarpackich uczelni wyższych

Dodatkowo uzyskają dostęp do szybkiego:

 • umieszczania informacji dotyczących bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców w ramach dostępnych funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa, w zakresie zakupu nowych rozwiązań technologicznych
 • umieszczania najnowszych zapytań technologicznych podkarpackich przedsiębiorców
 • umieszczania najnowszych ofert technologicznych podkarpackich przedsiębiorców i uczelni wyższych
 • umieszczania bezpośrednich ofert pomocy podkarpackich uczelni we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców
 • publikowania najnowszych opracowań podkarpackich uczelni w dziedzinie innowacyjności i transferu technologii

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług dostępne są w Centrum Transferu Technologii Innowacji i Informatyzacji, ul. Szopena 51, pokój 304, tel. 17 86 76 234 oraz 17 86 76 274 lub pod adresem e-mail: pwarchol@rarr.rzeszow.pl

 


 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

 

Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych
z zakresu prawa własności intelektualnej
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 5.2. "Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym"
www.patenty.rarr.rzeszow.pl

 

Główną przesłanką realizacji projektu był widoczny brak na terenie południowej części Polski jednolitego, ponadregionalnego (woj. podkarpackie, lubelskie) systemu świadczenia specjalistycznego doradztwa z zakresu prawa własności intelektualnej na rzecz przedsiębiorców. Ideą projektu było zbudowanie potencjału do świadczenia usług informacyjnych i doradczych z dziedziny prawa własności intelektualnej o charakterze ponadregionalnym. Projekt skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: podkarpackiego i lubelskiego. Zasięg terytorialny pozwolił na obsługę przedsiębiorców w regionach południowo-wschodniej Polski, przyczyniając się do wzrostu świadomości m.in. ochrony patentowej, znaków towarowych, prawa autorskiego, itp. Przedsiębiorcy mogli także uzyskać niezbędną wiedzę, jak chronić swoje rozwiązania technologiczne, a także jak ustrzec się zakupu technologii z nieznanych źródeł, mogących naruszać własność intelektualną.

Doradztwo obejmowało także specjalistyczne konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu:

 • prawa patentowego,
 • prawa ochronnego obejmującego wzory przemysłowe i znaki towarowe (własność przemysłowa),
 • prawa autorskiego,
 • umów licencyjnych.

Dzięki bezpośredniemu doradztwu, warsztatom oraz konferencjom, przedsiębiorcy mieli możliwość poznania praktycznych aspektów w/w zagadnień. Umożliwiony był także bezpośredni kontakt przedsiębiorców m.in. z ekspertami z uczelni wyższych oraz z rzecznikami patentowymi. Proinnowacyjne usługi doradcze z zakresu prawa własności intelektualnej realizowane w ramach projektu świadczone były bezpłatnie.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 5.2. "Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym"

 

W ramach realizowanego projektu świadczone były bezpłatne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla MSP, zgodnie z wyznaczonym i monitorowanym standardem, zapewniając gwarancję profesjonalizmu przeprowadzonego doradztwa.

Usługi te obejmowały swym zakresem następujące obszary:

 • przeprowadzanie audytu technologicznego,
 • obsługę procesu transferu technologii, w tym:
  • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
  • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
  • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  • monitorowanie procesu wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne rodzaje pomocy powdrożeniowej.

Dzięki bezpłatnemu, wysoko wykwalifikowanemu pośrednictwu w transferze wiedzy i technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem, realizowanym w ramach KSI KSU, przedsiębiorstwa miały możliwość wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii, niezbędnych w funkcjonowaniu w strukturach unijnych. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach zawsze ma istotny wpływ na poprawę jego pozycji konkurencyjnej i zdolności utrzymania się na rynku.

 

 

STIM - Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w ramach działania 1.1.2. SPO WKP „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu” projekt "Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP - STIM".

Sieć STIM

Główną przesłanką rozpoczęcia projektu jest widoczny brak regionalnego oraz jednolitego krajowego systemu świadczenia usług na rzecz MŚP, z zakresu szeroko rozumianego transferu technologii i wspierania innowacyjności. Ideą projektu STIM jest budowanie uniwersalnej, dającej się poszerzyć do skali ogólnopolskiej, sieci dostępu do usług informacyjnych i doradczych.

Realizacja bliźniaczych projektów w 9 regionach  Polski pozwoli na efektywną obsługę podmiotów MŚP i zarazem przyczyni się do budowy sieci krajowej.

Głównym celem projektu STIM jest zwiększenie zakresu i dostępności usług wspierających krajowy transfer wiedzy i technologii poprzez rozwój sieci Ośrodków Przekazu Innowacji działających obecnie w ramach europejskiej sieci Innovation Relay Centre (IRC).

Do kogo adresowana jest nasza oferta

Skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, jako odbiorców technologii, a także do jednostek naukowych i firm dostarczających nowoczesne technologie. Szacuje się, że oferta całej sieci STIM (w skali kraju) dotrze do grupy 200-210 tys. małych i średnich firm polskich, głównie z sektorów produkcyjnych.

Zobacz więcej...

IRC South Poland (2000-2008)

Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Południowa

Sieć IRC została powołana przez Komisję Europejską w 1995 r. w ramach programu "Innowacje", będącego częścią Europejskiego Programu badań i Rozwoju Technologicznego. Jej zadaniem jest wspieranie międzynarodowego transferu technologii. Ośrodki IRC pomagają lokalnym firmom i organizacjom zajmującym się technologiami (jak uczelnie czy instytuty badawcze) w dostępie do europejskiego rynku technologii poprzez promowanie ich osiągnięć technologicznych a także identyfikowanie i pomoc w pozyskiwaniu potrzebnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Od 2004 roku, w 33 krajach działa ponad 250 instytucji skupionych w 71 konsorcjach IRC. Z ich pomocy korzysta niemal 200 000 firm z całej Europy. W sieci IRC pracuje prawie 1000 konsultantów, doświadczonych specjalistów w dziedzinie zarządzania, prawa, przemysłu, badań czy finansów. W Polsce od 2004 roku działają 4 konsorcja IRC, w skład których wchodzi 15 instytucji.

Projekt "Ośrodek Przekazu Innowacji - Polska Południowa" realizowany jest w ramach 2. Programu Horyzontalnego "Innowacja a Małe i Średnie Przedsiębiorstwa" 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest organizacja ośrodka konsultacyjnego i informacyjnego, ułatwiającego międzynarodowy przekaz technologii i wyników badawczych pomiędzy regionem południowo - wschodniej Polski, a krajami Unii Europejskiej i krajami stowarzyszonymi. Projekt dotyczy przekazów technologii zarówno z Polski, jak i do Polski.

 Zobacz więcej...

Regionalna Strategia Innowacji (2002-2004)

Projekt ma na celu opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Podkarpackiego w ramach strategicznego procesu budowania konsensusu pomiędzy nauką, gospodarką oraz władzami regionalnymi i lokalnymi województwa. Proces ten obejmuje wypracowanie i uruchomienie mechanizmów systemowej współpracy, dzięki którym zostaną stworzone warunki do zniwelowania istniejących problemów, pokonania barier i zaspokojenia potrzeb w zakresie wzrostu innowacyjności regionu. Na potrzeby realizacji projektu utworzona zostanie struktura zarządzania, która docelowo ma stać się stałym elementem Regionalnego Systemu Innowacji. Misją strategii jest: Budowa trwałego i funkcjonalnego Regionalnego Systemu Innowacji poprzez uruchomienie strategicznego procesu budowania konsensusu/partnerstwa pomiędzy kluczowymi partnerami Systemu w województwie podkarpackim oraz tworzenie mechanizmów stałych kontaktów wzajemnych, prowadzących do konkretnych rozwiązań dla istniejących problemów, barier i potrzeb w zakresie innowacyjności, zawartych we wspólnie zaakceptowanych kierunkach, priorytetach i zadaniach strategicznych.

Zobacz więcej...

Innowator Podkarpacia

Wspieranie i promocja innowacyjności
Konkurs organizowany jest od 2000 roku

Konkurs Innowator Podkarpacia na stałe wpisał się w harmonogram imprez, które promują firmy i produkty naszego regionu. Zwiększające się zainteresowanie konkursem oraz rosnąca liczba uczestników dowodzą, iż konkurs nabiera z roku na rok coraz wyższej rangi.

W obecnej sytuacji koniecznością stają się wielokierunkowe działania dynamizujące transfer technologii oraz innowacyjne postawy wśród przedsiębiorców i całego społeczeństwa. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces rynkowy, w coraz większym zakresie muszą sięgać po innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Potrzeba innowacji w polskich firmach ulega szczególnemu wzmocnieniu w związku z wymogami wspólnego rynku europejskiego oraz procesami globalizacji. Już dziś w procesach integracji widać problemy w dostosowaniu się polskich producentów do unijnych norm i standardów. Dlatego podjęliśmy wysiłek popularyzowania dobrych przykładów i promocji firm, które już dzisiaj gotowe są do rywalizacji na unijnym rynku.

Zobacz więcej...

Podkarpackie Centrum Transferu Technologii PCT2 (2001-2003)

 Projekt utworzenia Podkarpackiego Centrum Transferu Technologii PCT2 sfinansowany z programu dotacji dla Organizacji Wsparcia Biznesu Phare 2000 SSG był niezmiernie istotny z punktu widzenia województwa podkarpackiego. Dotychczas bowiem nie funkcjonowała w województwie organizacja okołobiznesowa, której usługi w zakresie innowacyjności i transferu technologii skierowane byłyby do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych. Ponadto projekt zakładał stworzenie sieci współpracy z istniejącymi organizacjami wspierającymi biznes oraz ekspertami oferującymi usługi w tym zakresie.

W ramach projektu stworzona została nowa, kompleksowa oferta dla jednostek zainteresowanych innowacyjnością i transferem technologii, na którą składają się usługi informacyjne, doradcze, finansowe i szkoleniowe. Podstawą dla rozwoju działalności Centrum była opracowana strategia działania wraz z kartami zadań, opracowana zgodnie z metodologią BSC - Balance Scorecard.

Najważniejszym jednak celem projektu była samo powołanie i utworzenie PCT2, zorganizowanie cyklu szkoleń dla pracowników Centrum, opracowanie strategii działania na kolejne lata, przeprowadzanie szkoleń dla MŚP, a także programu badań potencjału innowacyjnego firm województwa podkarpackiego. Zrealizowanie tych celów stworzyło podstawy funkcjonowania Centrum, które od marca 2003 roku zostało przekształcone w Centrum Transferu Technologii działające w strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Niedziela, 20 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN