Projekty

1. Nazwa projektu: „reAKTYWIZATOR”

Źródło finansowania: Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020
Czas realizacji projektu: 2016-10-01 - 2018-08-31
Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób długotrwale bezrobotnych (42K i 38M) powyżej 29 roku życia z Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego
Grupa docelowa: osoby długotrwale bezrobotne powyżej 29 roku życia
Formy wsparcia w projekcie:
- identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie IPD,
- poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz pośrednictwo pracy
- szkolenia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminów TOEIC
- szkolenia z obsługi komputerów przygotowujące do egzaminów ECDL
- 9 miesięczne staże zawodowe dla 80 osób długotrwale bezrobotnych
Opis projektu: Projekt skierowany jest do:
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób powyżej 30 roku życia,
– zamieszkujących następujące powiaty województwa podkarpackiego: ropczycko-sędziszowski, dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, łańcucki, rzeszowski, a także miasto Rzeszów. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji
i zwiększenia możliwości podjęcia zatrudnienia.
W ramach projektu uczestnikom zostaje zapewnione:

 • stypendium stażowe,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • wyżywienie oraz materiały szkoleniowe,
 • badania lekarskie (dot. staży zawodowych),
 • ubezpieczenie uczestników projektu w trakcie szkoleń,
 • opieka i wsparcie Animatora projektu.

Projekt skupia się na indywidualnym podejściu do każdego Uczestnika Projektu. Doradca zawodowy pomoże wybrać odpowiedni staż zawodowy dostosowany do warunków rynkowych.
Formy wsparcia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe: 4 godz.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe: 32 godz.
 • Pośrednictwo Pracy: 4 godziny (indywidualne spotkania), 12 godzin (grupowe spotkania)
 • Szkolenia komputerowe ECDL: 144 godz.
 • Szkolenia z języka angielskiego: 192 godz.
 • 9 miesięczne płatne staże zawodowe

Opis projektu:
Projekt dotyczący aktywizacji zawodowej osób niepracujących.

2. Nazwa projektu: „SOCIAL SEEDS: Exploting Potentials of Social Enterprises through Standarized European Evaluation and Development System”

Źródło finansowania: INTERREG EUROPE 2014-2020
Czas realizacji: Faza 1: 2016-04-01 - 2019-03-31, Faza 2: 2019-04-01 - 2021-03-31
Cel: - Wyposażenie regionalnych, lokalnych decydentów i interesariuszy w narzędzia
i rozwiązania które przyczynią się do wzrostu i zatrudnienia wśród osób wykluczonych
w przedsiębiorstwach społecznych (SE), w tym ich ekosystemów
w europejskich miastach i regionach.
- Wypracowanie spójnego systemu oceny efektywności działania przedsiębiorstw społecznych
Grupa docelowa: administracja publiczna, przedsiębiorstwa społeczne, ekosystem ekonomii społecznej
Formy wsparcia w projekcie:

 • Seminaria, spotkania i konferencje,
 • Wizyty studyjne,
 • Dobre praktyki,
 • Analizy,
 • Publikacje,

Opis projektu:
Projekt partnerski realizowany z partnerami m.in. z Węgier, Czech, Belgii, Niemiec, Włoch, Słowenii.


3. Nazwa projektu: „BUILD2 - BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS”

Źródło finansowania: INTERREG EUROPE 2014-2020
Czas realizacji: 2016-02-01 do: 2019-09-30
Cel: zwiększenie energooszczędności budynków w celu zmniejszenia zużycia energii
i zwiększenia polityki sprzyjającej tworzeniu rynku specjalistycznych firm w tym sektorze. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest wzmocnienie kompetencji partnerów w tym zakresie.
Grupa docelowa: administracja publiczna, przedsiębiorstwa, ekosystem wspierający modernizacje energetyczną budynków
Formy wsparcia w projekcie:

 • Seminaria, spotkania i konferencje,
 • Wizyty studyjne,
 • Dobre praktyki,
 • Spotkania B2B,
 • Analizy,
 • Publikacje.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami m.in. z Hiszpanii, Szwecji, Litwy, Słowenii, Anglii.


4. Nazwa projektu: „SOL - SENSE OF LIGHT”

Źródło finansowania: ERASMUS + PROGRAMME 2014-2020
Czas realizacji: 2016-09-01 do: 2018-11-30
Cele projektu: zwiększenie wiedzy, zdolności, umiejętności i kreatywności nie tylko dzieci i młodzieży ale też dorosłych prowadzących zajęcia kreatywne i nauczanie. Celem jest rozpowszechnianie niezależności edukacyjnej, konkurencyjności, samozatrudnienia
i aktywności zawodowej
Grupa docelowa: osoby młode z województwa podkarpackiego
Formy wsparcia w projekcie:

 • Szkolenia,
 • Spotkania,
 • Analizy,
 • Wizyty studyjne.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami m.in. z Czech, Szwecji, Bułgarii, Rumunii.


5. Nazwa projektu: PPI2Innovate” - Budowanie potencjału

w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne rozwiązania w Europie Środkowej”

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE.
Czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2019
Cele projektu: zwiększenie wykorzystania PPI przez sektor publiczny w Europie Środkowej.
Grupa docelowa: lokalne władze, regionalne władze, narodowe władze, spółki celowe
i dostawcy usług publicznych, organizacje wspierające biznes.
Formy wsparcia w projekcie: w odniesieniu do założonych celów proponuje się wdrożenie następujących rozwiązań:

 • 3 tematyczne narzędzia PPI2Innovate (Smart Zdrowie, Smart Energiai Smart ICT) w pełni dostosowane do narodowych standardów partnerów projektu;
 • 6 planów działania dotyczących funkcjonowania dla tzw. Centrów Kompetencji

Centra Kompetencji powstaną celem poszerzenia wiedzy pracowników w zakresie realizacji zamówień publicznych pobudzających innowacje.
Centra założone będą przez partnerów na poziomie:
- regionalnym – RARR (Polska), UNITO (Włochy), CTRIA (Węgry),
- krajowym: ICT NT (Słowenia), Bicro (Chorwacja), DEXIC (Czechy)

 • Środkowoeuropejską Sieć Centrów Kompetencji PPI2Innovate;
 • Szkolenia skierowane do nowych członków z sektora PPI

Celem szkoleń jest:
- opracowanie modułu szkoleniowego z uwzględnieniem zastosowania narzędzi wypracowanych w projekcie PPI2Innovate,
- wsparcie w funkcjonowaniu Centrów Kompetencji,
- wsparcie podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi poprzez dostosowanie modułu szkoleniowego do wymagań krajowych

 • Działania pilotażowe PPI

Działania pilotażowe zostaną wdrożone celem poszerzenia wiedzy Centrów Kompetencji poprzez praktyczne podejście do tematu zamówień publicznych;
Działania pilotażowe wdrażane będą: w sektorze energii w Polsce (Lublin), w sektorze ochrony zdrowia we Włoszech (Piemont), w sektorze technologii teleinformatycznych
na Węgrzech (Somogy) oraz w Słowenii (Ministerstwo Administracji Publicznej).
Opis projektu: Głównym celem projektu PPI2Innovate zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności na terenie Europy Środkowej. Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) to potężne narzędzie, mające
na celu zwiększenie innowacyjności. Jest ono mocno wspierane na poziomie europejskim, ale narzędzia i metodologia nie są dostosowane do warunków krajowych i dostrzegalny jest brak regionalnych partnerów mogących pomóc w tym zakresie. Projekt skierowany jest do podmiotów wykorzystujących zamówienia publiczne na każdym poziomie administracyjnym Europy Środkowej, zakłada wdrożenie PPI poprzez zmianę nastawienia, przekazanie wiedzy oraz wzmocnienie powiązań partnerskich na poziomie regionalnym pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności
w regionach.


6. Nazwa projektu: „CIRCULAR PP – Wykorzystanie innowacyjnych zamówień publicznych i rozwój kompetencji w celu promowania ekonomii okrężnej”

Źródło finansowania: INTERREG BALTIC SEA
Czas realizacji: 2017-10-01 do: 2020-09-30
Cel: Wykorzystanie innowacyjnych zamówień publicznych i rozwój kompetencji w celu promowania ekonomii okrężnej.
Grupa docelowa: administracja publiczna, MŚP
Formy wsparcia w projekcie:

 • Seminaria, spotkania i konferencje,
 • Dobre praktyki,
 • Analizy,
 • Publikacje,
 • Programy pilotażowe.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z basenu Morza Bałtyckiego m.in. z Danii, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii, Niemiec.

7. Nazwa projektu: Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR

Źródło finansowania: 3.1 POWER 2014-2020 (krajowy)
Czas realizacji: 2017-09-01 do 2020-07-31
Cel: podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 324 studentów (co najmniej 90% UP) ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (WMUR): Fizjoterapia, Zdrowie publiczne, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Położnictwo poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne
Grupa docelowa: studenci ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Formy wsparcia w projekcie:

 • Szkolenia,
 • Szkolenia praktyczne w przedsiębiorstwach,
 • Wizyty studyjne.

Opis projektu:
Projekt dotyczący podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów realizowany wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim.

8. Nazwa projektu: SENTINEL

Źródło finansowania: INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020 (Central Europe Programme 2014-2020)
Czas realizacji: 2017-06-01 do: 2020-05-31
Cel: wsparcie na rzecz opracowania najlepszych rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej w Europie Środkowej.
Grupa docelowa: administracja publiczna, przedsiębiorstwa społeczne, ekosystem ekonomii społecznej
Formy wsparcia w projekcie:

 • Seminaria, spotkania i konferencje,
 • Wizyty studyjne,
 • Warsztaty,
 • Dobre praktyki,
 • Analizy,
 • Publikacje.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z Państw Europy Środkowej m.in. z Węgier, Czech, Słowenii, Niemiec, Włoch.


9. Nazwa projektu: HICAPS

Źródło finansowania: INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020 (Central Europe Programme 2014-2020)
Czas realizacji: 2017-06-01 do: 2020-05-31
Cel: wsparcie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wspierania rozwoju turystyki poprzez promocję parków przy zamkowych w Europie Środkowej.
Grupa docelowa: administracja publiczna, organizacje pozarządowe, fundacje, organizacje turystyczne i kulturowe
Formy wsparcia w projekcie:

 • Seminaria, spotkania i konferencje,
 • Wizyty studyjne,
 • Dobre praktyki,
 • Analizy,
 • Publikacje,
 • Akcja pilotażowa.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z Państw Europy Środkowej m.in. ze Słowenii, Polski, Węgier, Chorwacji, Włoch.


10. Nazwa projektu: IRIS

Źródło finansowania: INTERREG BALTIC SEA PROGRAMME 2014-2020
Okres realizacji: 2017-09-01 do: 2020-07-30
Cel: wymiana doświadczeń pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu z regionu Morza Bałtyckiego.
Grupa docelowa: instytucje otoczenia biznesu
Formy wsparcia w projekcie:

 • Seminaria, spotkania i konferencje,
 • Wizyty studyjne,
 • Dobre praktyki,
 • Analizy,
 • Publikacje.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z basenu Morza Bałtyckiego m.in. ze Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy, Estonii, Finlandii, Niemiec, Rosji.


11. Nazwa projektu: “ARTISTIC”, “Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions”

Źródło finansowania: INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020
Czas realizacji: 2017-07-01 do: 2020-06-30
Cel: Zidentyfikowanie, wybór i waloryzacja najbardziej obiecującego niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wzmocnienia tożsamości i rozwoju obszaru Europy Centralnej. Zmiana dotychczasowych warunków, poprawa relacji między operatorami kultury, społeczeństwem i operatorami finansowymi oraz wsparcie tych grup w celu poprawy jakości ich działań w odniesieniu do waloryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia trwałości lokalnych/regionalnych projektów.
Grupa docelowa: operatorzy kultury, stowarzyszenia / organizacje / instytucje działające na rzecz rozwoju kultury, depozytariusze niematerialnego dziedzictwa kulturowego, instytucje otoczenia biznesu, podmioty publiczne i prywatne finansujące kulturę, przedsiębiorstwa
Formy wsparcia w projekcie:

 • Analizy
 • Opisy dobrych praktyk
 • Spotkania, warsztaty
 • Utworzenie 2 punktów wsparcia niematerialnego dziedzictwa kultury w regionie
 • Wypracowanie narzędzi w zakresie zachowania, promocji, ochrony własności intelektualnej i finansowania niematerialnego dziedzictwa kultury

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z Europy Środkowej m.in. z Włoch, Słowenii, Czech, Węgier.


12. Nazwa projektu: “Green Screen”, “Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry”

Źródło finansowania: INTERREG EUROPE 2014-2020
Czas realizacji: 2017-01-01 do: 2021-12-31
Cel: dostosowanie praktyk odnoszących sukcesy przemysłów kreatywnych, standaryzację praktyk środowiskowych i poprawę polityk regionalnych, w taki sposób, aby w całej Europie mogły zostać zaadoptowane zrównoważone metody/narzędzia realizacji produkcji filmowych, telewizyjnych i treści audiowizualnych.
Grupa docelowa: firmy z branży kreatywnej (produkcja filmowa i agencje reklamowe), firmy łańcucha dostaw (hotelarstwo, gastronomia, produkcja rozwiązań ekologicznych, dostawcy energii i usług publicznych)
Formy wsparcia w projekcie:

 • Analizy,
 • Opisy dobrych praktyk,
 • Spotkania, warsztaty, wymiana (warsztaty) kadry,
 • Wdrożenie rozwiązań na poziomie lokalnym / regionalnym.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z Europy
m.in. Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji.


13. Nazwa projektu: „ELDORA - Education for Local Development of Rural Areas”

Źródło finansowania: ERASMUS + PROGRAMME 2014-2020
Czas realizacji: 2017-10-02 do 2019-10-01
Cele projektu: wzmocnienie kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych oraz pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych przez młodzież i lokalnych liderów z terenów wiejskich.
Grupa docelowa: osoby młode będące na ostatnim roku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, samorządowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje/ szkoły zajmujące się szkoleniami i rozpowszechnianiem informacji w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarach wiejskich, grupy edukacyjne działające w gminach i mikroregionach.
Formy wsparcia w projekcie:

 • Szkolenia,
 • Spotkania,
 • Analizy,
 • Wizyty studyjne
 • Wdrożenie podręcznika "Zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami społecznymi" oraz "Zbioru najlepszych europejskich praktyk";
 • opracowanie programu serii szkoleń, materiałów dydaktyczne i filmów
 • e-learningowych dot. zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych;
 • gra edukacyjna dla uczestników projektu.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy realizowany z partnerami z Europy m.in. Słowacji, Włoch, Rumunii.


14. Nazwa projektu: “OSS”

Źródło finansowania: INTERREG EUROPE 2014-2020
Czas realizacji: 2018-06-01 do: 2022-07-30
Cel: wymiana doświadczeń w zakresie wspierania start-upów.
Grupa docelowa: instytucje otoczenia biznesu
Formy wsparcia w projekcie:

 • Analizy,
 • Opisy dobrych praktyk,
 • Spotkania, warsztaty, wymiana (warsztaty) kadry,
 • Wdrożenie rozwiązań na poziomie lokalnym / regionalnym.

Opis projektu:
Projekt międzynarodowy partnerski realizowany z partnerami z Europy m.in. Norwegii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Hiszpanii, Bułgarii, Belgii

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Poniedziałek, 21 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN