Oferta

 Centrum Projektów Regionalnych i Współpracy Międzynarodowej zajmuje się:

  • Opracowywaniem i realizacją projektów krajowych, mających na celu m.in. rozwój zasobów ludzkich, wspieranie przedsiębiorczości, dostosowanie systemu edukacji i szkoleń do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawy jakości zatrudnienia na poziomie regionalnym i krajowym, promowanie kształcenia ustawicznego.
  • Opracowywaniem i realizacją projektów transgranicznych i międzynarodowych, mających na celu rozwój regionalny województwa podkarpackiego, promujących potencjał społeczno-gospodarczy regionu, wspierających wypracowywanie dla regionu zrównoważonych rozwiązań i wdrażanie opartych na nich regionalnych programów prorozwojowych, m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową, w tym z agencjami rozwoju regionalnego w poszczególnych regionach i krajach.
  • Organizacją oraz prowadzeniem doradztwa i szkoleń dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, przedsiębiorstw i administracji publicznej, osób pracujących i bezrobotnych, młodzieży, głównie z obszaru województwa podkarpackiego m.in. z zakresu: funduszy unijnych, prowadzenia działalności gospodarczej, biznesplanów, zarządzania projektami, zamówień publicznych, kształtowania kompetencji miękkich.
  • Działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej, doradztwem i poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy i innymi działaniami wspierającymi rynek pracy.
  • Wynajmem sal konferencyjnych wraz z zapewnieniem kompleksowej obsługi organizacyjnej (m.in. w zakresie zapewnienia cateringu, udostępniania i podłączania sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, zapewnienia dostępu do Internetu)w budynku głównym RARR S.A.
  • Obsługą logistyczną zewnętrznych wydarzeń np. wizyt studyjnych, kongresów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych, obejmującą w zależności od potrzeb zleceniodawcy: rekrutację uczestników, przygotowanie, wydruk i rozesłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz konferencyjno-szkoleniowych, zapewnienie sali z wyposażeniem, zapewnienie cateringu, noclegów dla uczestników, środków transportu i ubezpieczenia uczestników, a także promocjw mediach.
  • Komercyjnym opracowywaniem projektów dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych: wniosków o dofinansowanie współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, studiów wykonalności, strategii rozwoju, planów rewitalizacji.
  • Komercyjnym wsparciem podmiotów regionalnych i krajowych w zakresie realizacji, rozliczania, monitoringu projektów oraz prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnych.
  • Nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z instytucjami partnerskimi w regionie, kraju i zagranicą (tworzenie sieci współpracy), w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, szkołami i uczelniami.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Środa, 16 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN