Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > RARR S.A. przystąpił do realizacji projektu “Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

RARR S.A. przystąpił do realizacji projektu “Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

3 kwietnia 2020
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do realizacji projektu “Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” i zaprasza samorządy z regionu do udziału.

Projekt „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

Wartość projektu wynosi 1 792 372,10 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1 613 134,89 zł.

Uczestnicy tego projektu zostaną objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym w zakresie obsługi inwestorów. W biorących w nim udział JST wdrożone i/lub zmodernizowane zostaną procedury obsługi inwestora i rozwiązania, które podniosą atrakcyjność inwestycyjną podkarpackich JST oraz usystematyzują rozwiązania w zakresie obsługi inwestorów. Równocześnie zostanie dokonana weryfikacja i aktualizacja informacji o posiadanych ofertach terenów inwestycyjnych będących w zasobach podkarpackich JST.

JST, które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie i które wdrożą standardy obsługi inwestora uzyskają certyfikat, który zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu przez Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2022 r.

Zakres projektu

> Szkolenia – zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące standardów obsługi inwestorów, które są niezbędne do uzyskania kompetencji w zakresie obsługi inwestorów w ramach danej JST. Szkolenia przeprowadzone zostaną dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych JST biorących udział w projekcie

> Doradztwo indywidualne – wsparcie udzielone samorządom przez pracowników Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która jest partnerem w projekcie. Doradztwo obejmować będzie:

  1. Pomoc w opracowaniu i/lub aktualizacji ofert inwestycyjnych będących w zasobach JST wg standardów przyjętych w projekcie
  2. Weryfikację treści i/lub wskazanie koniecznych do aktualizacji  informacji zamieszczonych na stronach internetowych JST
  3. Pomoc w opracowaniu materiałów promujących posiadane przez JST oferty inwestycyjne

> Wdrożenie i/lub zmodernizowanie w samorządzie standardów obsługi inwestora, czyli wymogów zawartych w podręczniku „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”

Uczestnicy

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszystkie podkarpackie JST.

Do udziału w projekcie każde z JST może zgłosić przedstawicieli kadry kierowniczej oraz przedstawicieli, pracowników merytorycznych danej JST, odpowiedzialnych za obsługę inwestorów. Gwarantowany jest udział 1 przedstawiciela kadry kierowniczej oraz 1 pracownika merytorycznego. W przypadku dostępności miejsc możliwy będzie udział dodatkowego pracownika kadry merytorycznej.

Jako przedstawicieli kadry kierowniczej JST uprawnionych do udziału w projekcie rozumie się prezydentów i burmistrzów miast oraz ich zastępców, wójtów gmin i ich zastępców, marszałka województwa i członków zarządu województwa, starostów powiatów i ich zastępców. Gminy w których jest jednoosobowe kierownictwo jako przedstawicieli kadry kierowniczej do uczestnictwa w projekcie mogą delegować sekretarza lub skarbnika gminy, a także osoby zajmujące stanowiska i posiadające stosowne pełnomocnictwa do wykonywania zadań co do zasady przypisanych kierownictwu JST, tj. pełnomocnictwa do reprezentowania JST i podejmowania decyzji w imieniu kierownictwa JST w zakresie obsługi inwestora.

Samorządy uczestniczące w projekcie, które zdecydują się wdrożyć standardy obsługi inwestora, otrzymają certyfikat wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu przez Podkarpackie COIE we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto możliwy jest udział danego JST tylko we wsparciu szkoleniowym. W tym przypadku uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty ukończenia cyklu szkoleń.

Wszelkie niezbędne dokumenty, potrzebne do zgłoszenia JST do projektu znajdą Państwo poniżej.