Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Projekt “Dostępna Szkoła”

Projekt “Dostępna Szkoła”

31 grudnia 2019

Od 04.11.2019 r. do 30.05.2023 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, który polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły w całej Polsce.

Umowa o dofinansowanie na kwotę 49 997 749,79 zł została podpisana w dniu 30.12.2019 r., w siedzibie RARR przez panią minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak oraz Mariusza Bednarza Prezesa RARR.
Projekt „Dostępna szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 90 szkół podstawowych, ale co równie istotne, zostanie wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązanie systemowe – „Model Dostępnej Szkoły”.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na przetestowanie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności (zgodnie z Modelem), który umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Konkurs grantowy będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji oraz rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne).

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.